Uuti­set

Uusiu­tu­van polt­to­nes­teen kal­tai­set maa­il­maa muut­ta­vat kek­sin­nöt syn­ty­vät yhteis­työl­lä

Kemia imai­si Ulla Kiis­kin mukaan­sa jo var­hain. Opin­to­jen jäl­keen hänen ura­pol­kun­sa vei Nes­teen Tek­no­lo­gia­kes­kuk­seen, jos­sa ute­liai­suus ja kiin­nos­tus luo­da uut­ta oli­vat hui­pus­saan. Innos­ta­van yhteis­työn tulok­se­na syn­tyi maa­il­maa monel­la tapaa muut­ta­nei­ta inno­vaa­tioi­ta uusiu­tu­vien polt­to­nes­tei­den maa­il­maan.

  • Ajan­koh­tais­ta

Uusiu­tu­van ener­gia­val­lan­ku­mouk­sen Aal­loil­la – EU:n raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kuus­di­rek­tii­vi avaa uusia ovia

Euroo­pan unio­ni on hyväk­sy­nyt raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kuus­di­rek­tii­vin (EPBD), joka tuo muka­naan mer­kit­tä­viä muu­tok­sia läm­mi­ty­sa­lal­le. Direk­tii­vi tukee uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen käyt­töä, joka on eri­tyi­sen tär­ke­ää öljy­läm­mi­tyk­sen tule­vai­suu­den kan­nal­ta.
  • Ajan her­mol­la

Uusiu­tu­van polt­toai­neen val­lan­ku­mous: tule­vai­suu­den läm­mi­tys

Kes­kus­te­lut ympä­ris­tön kes­tä­vyy­des­tä ja ilmas­ton­muu­tok­sen vas­tai­sis­ta toi­mis­ta ovat nos­ta­neet esiin uusiu­tu­vat ener­gia­muo­dot. Yksi kiin­nos­ta­va näkö­kul­ma tähän kes­kus­te­luun liit­tyy uusiu­tu­vaan polt­toai­nee­seen, eri­tyi­ses­ti läm­mi­ty­söl­jyn kor­vaa­ja­na. Euro­fue­lin pre­si­dent­ti Ernst-Moritz Bel­lin­gen, alan asian­tun­ti­ja, pai­not­taa uusiu­tu­vien nes­te­mäis­ten polt­toai­nei­den mer­ki­tys­tä fos­sii­lis­ten kor­vaa­ji­na.
  • Asu­mi­nen

Hybri­di­läm­mi­tys toteu­tuu Siun­tios­sa: Tep­po Vapaa­val­ta jakaa koke­muk­sen­sa

Siun­tios­sa sijait­se­vas­sa Tep­po Vapaa­val­lan omis­ta­mas­sa kodis­sa on toteu­tet­tu hybri­di­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä, joka on esi­merk­ki moni­puo­li­ses­ta ja tehok­kaas­ta läm­mi­tys­rat­kai­sus­ta. Vapaa­val­ta, joka on asu­nut talos­saan vuo­des­ta 1996, on koke­nut eri­lai­sia läm­mi­tys­me­ne­tel­miä ja teh­nyt pää­tök­siä, jot­ka ovat joh­ta­neet nykyi­seen hybri­di­jär­jes­tel­mään.
  • Asu­mi­nen

Hybri­di­läm­mi­tys teki Han­nun pan­nu­huo­nees­ta ener­­gia- ja kus­tan­nus­te­hok­kaan

Kun läm­mi­ty­söl­jyn hin­ta alkoi kivu­ta kor­keuk­siin, Han­nu Vuo­ris­to tote­si, että jotain on teh­tä­vä. Pai­kal­li­nen fik­su put­ki­mies suo­sit­te­li läm­pö­pum­pun asen­ta­mis­ta öljy­läm­mi­tyk­sen rin­nal­le. Rat­kai­su on osoit­tau­tu­nut Han­nul­le niin sopi­vak­si, että put­ki­mie­hel­le tuli tar­jot­tua pul­la­kah­vit kii­tok­sek­si.

Läm­pi­mäi­set

  • Pää­kir­joi­tus

Ter­ve­tu­loa täy­sin uuteen Läm­­möl­­lä-verk­­ko­­leh­­teen!

Aloi­tam­me uuden aika­kau­den Läm­möl­lä-leh­den his­to­rias­sa – ja mikä paras­ta, teem­me sen yhdes­sä tei­dän kans­san­ne. Olem­me astu­neet roh­keas­ti digi­taa­li­sen vies­tin­nän maa­il­maan, ja osoit­tees­sa www.lammolla.fi kukois­taa nyt uudis­tu­nut verk­ko­leh­tem­me.
  • Hyö­ty­tie­toa

Hyö­ty­tie­toa Läm­möl­lä

Jos men­nyt vuo­si mones­sa kau­heu­des­saan on jotain opet­ta­nut, on se varau­tu­mi­sen tär­keys. Monia hyvä tapo­ja on neu­vot­tu: Paris­to­ra­dio ja ‑lamp­pu­ja tar­vi­taan, ja muo­naa ja vet­tä muu­ta­mik­si päi­vik­si pitää olla omas­sa tal­les­sa. Yksi tär­keim­mis­tä kei­nois­ta – ehkä jopa tär­kein – on kodin läm­mi­tys.