Uuti­set

Uusiu­tu­van polt­to­nes­teen kal­tai­set maa­il­maa muut­ta­vat kek­sin­nöt syn­ty­vät yhteis­työl­lä

Kemia imai­si Ulla Kiis­kin mukaan­sa jo var­hain. Opin­to­jen jäl­keen hänen ura­pol­kun­sa vei Nes­teen Tek­no­lo­gia­kes­kuk­seen, jos­sa ute­liai­suus ja kiin­nos­tus luo­da uut­ta oli­vat hui­pus­saan. Innos­ta­van yhteis­työn tulok­se­na syn­tyi maa­il­maa monel­la tapaa muut­ta­nei­ta inno­vaa­tioi­ta uusiu­tu­vien polt­to­nes­tei­den maa­il­maan.

Arto Niskala Lämmitystekniikkapäivillä pitämässä puhetta
  • Ajan her­mol­la

Läm­mi­ty­söl­jyn sameu­tu­mi­nen tal­vi­pak­ka­sil­la: syvä­su­kel­lus ongel­miin ja rat­kai­sui­hin

Tämän vuo­den Läm­mi­tys­tek­niik­ka­päi­vil­lä Tam­pe­reel­la nousi esiin vaka­va ongel­ma, joka kos­ket­taa monia suo­ma­lai­sia tal­viai­kaan: läm­mi­ty­söl­jyn sameu­tu­mi­nen kovil­la pak­ka­sil­la. Ammat­ti­lais­ten esi­tyk­set tar­jo­si­vat ohjei­ta läm­mi­ty­söl­jyn käyt­tä­jien koh­taa­miin tal­ven haas­tei­siin.
  • Ajan­koh­tais­ta

Aja­tus hyvä, mut­ta vies­tin­tä sak­kaa – hal­li­tuk­sen peri­aa­te­pää­tös­tä on tul­kit­ta­va rau­ta­lan­gas­ta vään­täen

Jo aiem­min vilk­kaa­na käy­nyt yhteis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu läm­mi­tyk­ses­tä sai tuul­ta pur­jei­siin huh­ti­kuus­sa, kun Suo­men hal­li­tus jul­kai­si peri­aa­te­pää­tök­sen fos­sii­li­sen läm­mi­ty­söl­jyn käy­tön lopet­ta­mi­ses­ta. Eri­tyi­sa­vus­ta­ja Tee­mu Har­ti­kai­nen ker­toi Läm­mi­tys­tek­niik­ka­päi­vil­lä asioi­den todel­li­sen lai­dan.
  • Ajan­koh­tais­ta

Uusiu­tu­van ener­gia­val­lan­ku­mouk­sen Aal­loil­la – EU:n raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kuus­di­rek­tii­vi avaa uusia ovia

Euroo­pan unio­ni on hyväk­sy­nyt raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kuus­di­rek­tii­vin (EPBD), joka tuo muka­naan mer­kit­tä­viä muu­tok­sia läm­mi­ty­sa­lal­le. Direk­tii­vi tukee uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen käyt­töä, joka on eri­tyi­sen tär­ke­ää öljy­läm­mi­tyk­sen tule­vai­suu­den kan­nal­ta.
  • Ajan her­mol­la

Uusiu­tu­van polt­toai­neen val­lan­ku­mous: tule­vai­suu­den läm­mi­tys

Kes­kus­te­lut ympä­ris­tön kes­tä­vyy­des­tä ja ilmas­ton­muu­tok­sen vas­tai­sis­ta toi­mis­ta ovat nos­ta­neet esiin uusiu­tu­vat ener­gia­muo­dot. Yksi kiin­nos­ta­va näkö­kul­ma tähän kes­kus­te­luun liit­tyy uusiu­tu­vaan polt­toai­nee­seen, eri­tyi­ses­ti läm­mi­ty­söl­jyn kor­vaa­ja­na. Euro­fue­lin pre­si­dent­ti Ernst-Moritz Bel­lin­gen, alan asian­tun­ti­ja, pai­not­taa uusiu­tu­vien nes­te­mäis­ten polt­toai­nei­den mer­ki­tys­tä fos­sii­lis­ten kor­vaa­ji­na.

Läm­pi­mäi­set

  • Pää­kir­joi­tus

Ter­ve­tu­loa täy­sin uuteen Läm­­möl­­lä-verk­­ko­­leh­­teen!

Aloi­tam­me uuden aika­kau­den Läm­möl­lä-leh­den his­to­rias­sa – ja mikä paras­ta, teem­me sen yhdes­sä tei­dän kans­san­ne. Olem­me astu­neet roh­keas­ti digi­taa­li­sen vies­tin­nän maa­il­maan, ja osoit­tees­sa www.lammolla.fi kukois­taa nyt uudis­tu­nut verk­ko­leh­tem­me.
  • Hyö­ty­tie­toa

Hyö­ty­tie­toa Läm­möl­lä

Jos men­nyt vuo­si mones­sa kau­heu­des­saan on jotain opet­ta­nut, on se varau­tu­mi­sen tär­keys. Monia hyvä tapo­ja on neu­vot­tu: Paris­to­ra­dio ja ‑lamp­pu­ja tar­vi­taan, ja muo­naa ja vet­tä muu­ta­mik­si päi­vik­si pitää olla omas­sa tal­les­sa. Yksi tär­keim­mis­tä kei­nois­ta – ehkä jopa tär­kein – on kodin läm­mi­tys.