Uuti­set

  • Ajan her­mol­la

Öljy­läm­mi­tyk­sen tule­vai­suus Iso-Bri­­tan­­nias­­sa: haas­tei­ta ja uusiu­tu­via rat­kai­su­ja

Iso-Bri­tan­nia sei­soo mer­kit­tä­vän ener­gia­muu­tok­sen kyn­nyk­sel­lä. Vaik­ka maa on eron­nut Euroo­pan unio­nis­ta, se seu­raa edel­leen tii­viis­ti EU:n ener­gia­po­liit­ti­sia lin­jauk­sia. Öljy­läm­mi­tyk­sen alal­la tämä tar­koit­taa siir­ty­mis­tä koh­ti uusiu­tu­via ener­gia­läh­tei­tä. OFTEC Ltd:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Paul Rose avaa haas­tei­ta ja mah­dol­li­suuk­sia, jot­ka kos­ket­ta­vat öljy­läm­mi­ty­sa­laa Iso-Bri­tan­nias­sa.
  • Asu­mi­nen

Öljy­läm­mi­tyk­sen puo­les­ta­pu­hu­ja Mika Olli­la uskoo uusiu­tu­vaan läm­mi­ty­söl­jyyn

Tämän vuo­den Läm­mi­tys­tek­niik­ka­päi­vil­lä Tam­pe­reel­la nousi esiin vaka­va ongel­ma, joka kos­ket­taa monia suo­ma­lai­sia tal­viai­kaan: läm­mi­ty­söl­jyn sameu­tu­mi­nen kovil­la pak­ka­sil­la. Ammat­ti­lais­ten esi­tyk­set tar­jo­si­vat ohjei­ta läm­mi­ty­söl­jyn käyt­tä­jien koh­taa­miin tal­ven haas­tei­siin.
  • Ajan­koh­tais­ta

HVO-läm­­mi­­ty­­söl­­jyyn vaih­ta­mi­nen on help­po ja kus­tan­nus­te­ho­kas ympä­ris­tö­te­ko

Jo aiem­min vilk­kaa­na käy­nyt yhteis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu läm­mi­tyk­ses­tä sai tuul­ta pur­jei­siin huh­ti­kuus­sa, kun Suo­men hal­li­tus jul­kai­si peri­aa­te­pää­tök­sen fos­sii­li­sen läm­mi­ty­söl­jyn käy­tön lopet­ta­mi­ses­ta. Eri­tyi­sa­vus­ta­ja Tee­mu Har­ti­kai­nen ker­toi Läm­mi­tys­tek­niik­ka­päi­vil­lä asioi­den todel­li­sen lai­dan.
Arto Niskala Lämmitystekniikkapäivillä pitämässä puhetta
  • Ajan her­mol­la

Läm­mi­ty­söl­jyn sameu­tu­mi­nen tal­vi­pak­ka­sil­la: syvä­su­kel­lus ongel­miin ja rat­kai­sui­hin

Tämän vuo­den Läm­mi­tys­tek­niik­ka­päi­vil­lä Tam­pe­reel­la nousi esiin vaka­va ongel­ma, joka kos­ket­taa monia suo­ma­lai­sia tal­viai­kaan: läm­mi­ty­söl­jyn sameu­tu­mi­nen kovil­la pak­ka­sil­la. Ammat­ti­lais­ten esi­tyk­set tar­jo­si­vat ohjei­ta läm­mi­ty­söl­jyn käyt­tä­jien koh­taa­miin tal­ven haas­tei­siin.

Läm­pi­mäi­set

  • Pää­kir­joi­tus

Kesä­kau­den ter­veh­dys Läm­­möl­­lä-leh­­den luki­joil­le!

Kesä on tääl­lä ja niin myös kuu­lu­mi­set meil­tä Läm­möl­lä-leh­den toi­mi­tuk­ses­ta! Meil­lä on taka­na jän­nit­tä­vä kevät ja edes­sä vie­lä innos­ta­vam­pi kesä. Maa­lis­kuun lopus­sa jul­kai­sim­me ensim­mäi­sen Läm­möl­lä-verk­ko­leh­den, ja on ollut ilo huo­ma­ta, että se on otet­tu vas­taan hie­nos­ti! Kii­tos kai­kil­le teil­le, jot­ka olet­te anta­neet palau­tet­ta – pää­sään­töi­ses­ti posi­tii­vis­ta, ja se läm­mit­tää sydän­tä kuin hyvin sää­det­ty öljy­kat­ti­la.
  • Pää­kir­joi­tus

Ter­ve­tu­loa täy­sin uuteen Läm­­möl­­lä-verk­­ko­­leh­­teen!

Aloi­tam­me uuden aika­kau­den Läm­möl­lä-leh­den his­to­rias­sa – ja mikä paras­ta, teem­me sen yhdes­sä tei­dän kans­san­ne. Olem­me astu­neet roh­keas­ti digi­taa­li­sen vies­tin­nän maa­il­maan, ja osoit­tees­sa www.lammolla.fi kukois­taa nyt uudis­tu­nut verk­ko­leh­tem­me.