Podcas­tit

Uusiu­tu­van läm­mi­ty­söl­jyn vih­reä val­lan­ku­mous ja palo­lai­tok­sen läm­pö

Ter­ve­tu­loa kuun­te­le­maan Läm­möl­lä-Podcas­tin nel­jän­nen jak­son, jos­sa syven­nym­me uusiu­tu­van läm­mi­ty­söl­jyn maa­il­maan! Täs­sä jak­sos­sa meil­lä on ilo saa­da vie­raak­si Ulla Kiis­ki, kemis­ti ja tut­ki­ja, joka on työs­ken­nel­lyt uran­sa ajan uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen paris­sa. Ulla jakaa kans­sam­me arvo­kas­ta tie­toa ja näke­myk­siä sii­tä, miten uusiu­tu­va läm­mi­ty­söl­jy voi mul­lis­taa käsi­tyk­sem­me kodin läm­mi­tyk­ses­tä ja olla osa rat­kai­sua ilmas­ton­muu­tok­sen haas­tei­siin.

Lisäk­si teem­me kiin­nos­ta­van ret­ken Kera­va-Tuusu­lan palo­lai­tok­sel­le, joka on otta­nut käyt­töön­sä 100% uusiu­tu­vaa läm­mi­ty­söl­jyä. Tutus­tum­me käy­tän­nön esi­mer­kin kaut­ta sii­hen, miten uusiu­tu­vaa läm­mi­ty­söl­jyä voi­daan hyö­dyn­tää suu­ris­sa kiin­teis­töis­sä ja mil­lai­sia etu­ja se tuo muka­naan.

Jak­son 4/2024 trai­le­ri — Uusiu­tu­van läm­mi­ty­söl­jyn vih­reä val­lan­ku­mous ja palo­lai­tok­sen läm­pö

Täs­sä jak­sos­sa sukel­lam­me syväl­le uusiu­tu­van läm­mi­ty­söl­jyn maa­il­maan, tutus­tuen sen mah­dol­li­suuk­siin, haas­tei­siin ja tule­vai­suu­den näky­miin. Vie­raa­nam­me on uusiu­tu­van ener­gian asian­tun­ti­ja Ulla Kiis­ki, joka jakaa kans­sam­me ainut­laa­tui­sen näke­myk­sen­sä ja koke­muk­sen­sa uusiu­tu­vas­ta läm­mi­ty­söl­jys­tä.

Podcast 3/2024 — Läm­möl­lä-leh­ti uudis­tuu — koh­ti digi­taa­lis­ta tule­vai­suut­ta

Ter­ve­tu­loa kuun­te­le­maan Läm­möl­lä-podcas­tin kol­mat­ta jak­soa, jos­sa sukel­lam­me syväl­le ⁠Läm­möl­lä-leh­den⁠ mer­kit­tä­vään uudis­tuk­seen. Perin­tei­käs, vuo­des­ta toi­seen öljy­läm­mi­tyk­sen ja ener­gia-asioi­den ympä­ril­lä pyö­ri­nyt Läm­möl­lä-leh­ti tekee nyt roh­kean digi­loi­kan. Jak­son aika­na käym­me läpi, miten leh­ti siir­tyy pai­ne­tus­ta for­maa­tis­ta rin­nak­kain elä­vään, jat­ku­vas­ti päi­vit­ty­vään digi­taa­li­seen verk­ko­leh­teen osoit­tees­sa lammolla.fi.

Jak­son vie­rai­na ovat työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön teol­li­suus­neu­vos ja Höy­läIV ener­gia­te­hok­kuus­so­pi­muk­sen joh­to­ryh­män puheen­joh­ta­ja Timo Rito­num­mi, Läm­mi­ty­se­ner­gia Yhdis­tys ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Arto Han­nu­la sekä Luo­van Työn­maan Mar­ko Sir­viö, jot­ka valot­ta­vat leh­den uudis­tuk­sen taus­to­ja ja tavoit­tei­ta.

Hybri­di­läm­mi­tys: Tule­vai­suu­den läm­mi­tys­rat­kai­su

Ter­ve­tu­loa Läm­möl­lä-Podcas­tin toi­seen jak­soon, jos­sa sukel­lam­me syväl­le tule­vai­suu­den läm­mi­tys­rat­kai­sui­hin kes­kit­tyen eri­tyi­ses­ti hybri­di­läm­mi­tyk­seen. Täs­sä jak­sos­sa tut­kim­me, miten eri läm­mi­tys­muo­to­jen yhdis­tä­mi­nen voi tar­jo­ta sekä talou­del­li­sia että eko­lo­gi­sia etu­ja kotien läm­mi­tyk­ses­sä.

Vie­raa­nam­me on Moti­van asian­tun­ti­ja Tee­mu Ket­tu­nen, joka avaa meil­le, mitä hybri­di­läm­mi­tys käy­tän­nös­sä tar­koit­taa ja miten se voi mul­lis­taa tapam­me läm­mit­tää kote­jam­me. 

Jak­son 2/2024 Trai­le­ri — Hybri­di­läm­mi­tys: Tule­vai­suu­den läm­mi­tys­rat­kai­su

Kun tal­ven kyl­myys saa­puu, kodin läm­pö muut­tuu kul­taa­kin kal­liim­mak­si. Mut­ta kuin­ka läm­mit­tää kotia tehok­kaas­ti samal­la ympä­ris­töä kun­nioit­taen? Läm­möl­lä-podcas­tin seu­raa­vas­sa jak­sos­sa sukel­lam­me hybri­di­läm­mi­tyk­sen maa­il­maan – inno­va­tii­vi­seen rat­kai­suun, joka yhdis­tää eko­lo­gi­suu­den ja talou­del­li­suu­den. Kuu­le Moti­van asian­tun­ti­ja Tee­mu Ket­tusen seli­tyk­set hybri­di­läm­mi­tyk­sen peri­aat­teis­ta ja tutus­tu Han­nu Vuo­ris­ton koke­muk­siin Salos­sa, jos­sa hybri­di­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä on vähen­tä­nyt öljyn­ku­lu­tus­ta mer­kit­tä­väs­ti. Lii­ty mukaan 19. hel­mi­kuu­ta, kun tut­kim­me, mik­si hybri­di­läm­mi­tys voi olla juu­ri se rat­kai­su, jota olet etsi­nyt. Kuun­te­le Spo­ti­fys­ta ja pysy läm­pi­mä­nä ja vii­saa­na Läm­möl­lä-podcas­tin paris­sa.

Läm­möl­lä-Repor­taa­si 1/2024

Tutus­tu Tep­po Vapaa­val­lan inno­va­tii­vi­seen läm­mi­tys­rat­kai­suun Läm­möl­lä-Podcas­tin uusim­mas­sa repor­taa­sis­sa. Tepon koti Siun­tios­sa hyö­dyn­tää viit­tä eri läm­mi­tys­muo­toa: öljyä, maa­läm­pöä, aurin­ko­ke­räi­miä, puu­ta ja säh­köä, tar­jo­ten näin moni­puo­li­sen ja kus­tan­nus­te­hok­kaan läm­mi­tys­jär­jes­tel­män. Vuo­des­ta 1996 alkaen Tep­po on kehit­tä­nyt kotin­sa läm­mi­tys­tä vas­taa­maan ener­gia­te­hok­kuu­den ja muka­vuu­den tar­pei­ta.

Kuun­te­le, kuin­ka hyvä eris­tys, aurin­koe­ner­gia ja moni­puo­li­set läm­mi­tys­vaih­toeh­dot ovat muut­ta­neet Tepon asu­mis­kus­tan­nuk­sia ja miten hybri­di­läm­mi­tys voi olla rat­kai­su myös sinul­le.

Eläk­keel­le siir­ty­neen Eero Otro­sen tari­na

Ter­ve­tu­loa Läm­möl­lä-Podcas­tin ensim­mäi­seen jak­soon, jos­sa vie­raa­nam­me on läm­mi­ty­se­ner­gia-alan pit­kä­ai­kai­nen asian­tun­ti­ja ja Läm­möl­lä-leh­den enti­nen pää­toi­mit­ta­ja, Eero Otro­nen. Eero siir­tyi vii­me syk­sy­nä eläk­keel­le, vaih­taen läp­pä­rin, kynän ja muis­ti­leh­tiön golf-mai­loi­hin. Täs­sä jak­sos­sa hän jakaa kans­sam­me näke­myk­si­ään ja koke­muk­si­aan läm­mi­ty­se­ner­gia-alal­ta, jos­sa hän työs­ken­te­li yli 40 vuot­ta.

Läm­möl­lä-Podcast: Avaus­jak­son 1/2024 Trai­le­ri

Ter­ve­tu­loa “Läm­möl­lä-Podcas­tin” maa­il­maan! Täs­sä trai­le­ris­sa annam­me sinul­le esi­ma­kua sii­tä, mitä on odo­tet­ta­vis­sa ensim­mäi­ses­sä jak­sos­sa, joka jul­kais­taan tam­mi­kuus­sa 2024, vii­kol­la 3. Kuu­let Eero Otro­sen, läm­mi­ty­se­ner­gia-alan pit­kä­ai­kai­sen asian­tun­ti­jan, aja­tuk­sia ja näke­myk­siä. Lii­ty mukaan kuun­te­le­maan, kun sukel­lam­me syväl­le läm­mi­ty­se­ner­gian kieh­to­vaan maa­il­maan. Tilaa kana­va nyt, niin et jää pait­si tule­vis­ta jak­sois­ta!

Läm­möl­lä-Podcast Trai­le­ri 2024

Kuun­te­le “Läm­möl­lä-Podcas­tin” trai­le­ri ja tutus­tu läm­mi­ty­sa­lan sydä­meen, jos­sa jokai­nen jak­so syt­tyy into­hi­mos­ta ja asian­tun­te­muk­ses­ta. Täs­sä podcas­tis­sa poh­dim­me, miten teh­dä kodis­ta­si läm­pi­mäm­pi, ener­gia­te­hok­kaam­pi ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pi. Kes­kus­te­lem­me öljy­läm­mi­tyk­sen nyky­ai­kais­ta­mi­ses­ta, hybri­di­läm­mi­tyk­ses­tä ja uusiu­tu­vas­ta läm­mi­ty­söl­jys­tä. Lii­ty mukaan, kun tut­kim­me läm­mi­ty­sa­lan uusim­pia tren­de­jä ja inno­vaa­tioi­ta. “Läm­möl­lä-Podcast” – läm­mit­tää kotia­si ja sydän­tä­si. Tilaa nyt Spo­ti­fys­sa!