Tie­to­suo­ja­se­los­te

REKIS­TE­RIN­PI­TÄ­JÄ

Läm­mi­ty­se­ner­gia Yhdis­tys ry
Tek­no­bu­le­var­di 3–5
01530 Van­taa

toimisto@ley.fi

https://ley.fi


EVÄS­TEET

Sivus­tol­lam­me käy­te­tään eväs­tei­tä (coo­kies). Eväs­te on pie­ni teks­ti­tie­dos­to, jon­ka inter­net­se­lain tal­len­taa kävi­jän lait­teel­le. Eväs­tei­tä käy­te­tään esi­mer­kik­si sil­loin, kun kävi­jän tie­to­ja halu­taan säi­lyt­tää tämän siir­tyes­sä inter­net­pal­ve­lun sivul­ta toi­sel­le. Eväs­teet eivät vahin­goi­ta kävi­jän lai­tet­ta tai tie­dos­to­ja. Eväs­te voi­daan tal­len­taa kävi­jän lait­teel­le pysy­väs­ti tai se voi­daan pois­taa pal­ve­lun käy­tön jäl­keen.

Eväs­tei­den avul­la voi­daan kerä­tä muun muas­sa seu­raa­via tie­to­ja:

SIVUS­TON OMAT EVÄS­TEET

Sivus­ton omiin eväs­tei­siin voi­daan tal­len­taa sivus­ton käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja kävi­jä­koh­tai­sia tie­to­ja ja ase­tuk­sia, kuten esi­mer­kik­si käyt­tä­jä­ni­mi, pal­ve­lun sisään­kir­jau­tu­mis­tie­dot, kie­li- tai alue­va­lin­ta. Tie­to­ja käy­te­tään sivus­ton toi­min­to­jen toteut­ta­mi­seen, mukaut­ta­mi­seen ja käyt­tä­jän teke­mien valin­to­jen muis­ta­mi­seen. Nämä eväs­teet saat­ta­vat olla sivus­ton toi­min­nan ja käy­tön vuok­si vält­tä­mät­tö­miä. Eväs­tei­siin ei tal­len­ne­ta tie­toa, jota käy­tet­täi­siin mark­ki­noin­tiin tai kävi­jöi­den seu­ran­taan muis­sa pal­ve­luis­sa tai muil­la sivus­toil­la.

KOL­MAN­NEN OSA­PUO­LEN EVÄS­TEET

Kerääm­me kol­man­sien osa­puo­lien tar­joa­mien pal­ve­lu­jen avul­la sivus­ton kävi­jä­ti­las­to­ja ja ana­ly­soim­me tie­to­ja. Tavoit­tee­nam­me on kehit­tää sivus­tom­me laa­tua ja sisäl­tö­jä käyt­tä­jä­läh­töi­ses­ti. Kävi­jä­seu­ran­nan ja ana­ly­tii­kan toteut­ta­mi­sek­si pal­ve­lut voi­vat tal­len­taa omia eväs­tei­tään, sekä hyö­dyn­tää ja yhdis­tää tie­to­ja, joi­ta pal­ve­lu on kerän­nyt samas­ta kävi­jäs­tä eri sivus­toil­la.

Var­mis­tam­me että EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­la käyt­tä­mäm­me pil­vi- tai muut verk­ko­pal­ve­lut toi­mi­vat hen­ki­lö­tie­to­lain mukai­ses­ti.

Lisä­tie­to­ja kun­kin pal­ve­lun­tar­joa­jan toi­min­nas­ta, kerät­tä­vis­tä tie­dois­ta, eväs­tei­den käy­tös­tä ja tie­to­suo­ja­käy­tän­nöis­tä voit lukea kysei­sen pal­ve­lun­tar­joa­jan omal­ta sivus­tol­ta.

SIVUS­TOL­LA KÄY­TET­TÄ­VÄT PAL­VE­LUT

Käy­täm­me sivus­tol­la myös ulko­puo­li­sia pal­ve­lui­ta esi­mer­kik­si mark­ki­noin­nin seu­raa­mi­seen ja pal­vel­lak­sem­me asiak­kai­tam­me entis­tä­kin parem­min. Suo­sit­te­lem­me, että tutus­tut­te lisäk­si pal­ve­lui­den omiin tie­to­suo­ja­käy­tän­töi­hin.

GOOGLE ANA­LY­TICS

Google Ana­ly­tics on Googlen seu­ran­ta­työ­ka­lu, joka ker­too muun muas­sa kuin­ka pal­jon sivus­tol­la on vie­rai­ta tiet­tyi­nä aikoi­na ja mitä kaut­ta kävi­jät tule­vat sivus­tol­le. Käy­täm­me Ana­ly­tic­siä mark­ki­noin­nin ja koh­de­ryh­mien käyt­täy­ty­mi­sen seu­raa­mi­seen.

Lisä­tie­to­ja: Googlen tie­to­suo­ja­käy­tän­nöt ja Google Ana­ly­tic­sin tie­to­suo­ja- ja tur­val­li­suus­pe­ri­aat­teet