Kesä­kau­den ter­veh­dys Läm­möl­lä-leh­den luki­joil­le!

Teks­ti Toni Deger­lund

Hyvät Läm­möl­lä-leh­den luki­jat,

Kesä on tääl­lä ja niin myös kuu­lu­mi­set meil­tä Läm­möl­lä-leh­den toi­mi­tuk­ses­ta! Meil­lä on taka­na jän­nit­tä­vä kevät ja edes­sä vie­lä innos­ta­vam­pi kesä. Maa­lis­kuun lopus­sa jul­kai­sim­me ensim­mäi­sen Läm­möl­lä-verk­ko­leh­den, ja on ollut ilo huo­ma­ta, että se on otet­tu vas­taan hie­nos­ti! Kii­tos kai­kil­le teil­le, jot­ka olet­te anta­neet palau­tet­ta – pää­sään­töi­ses­ti posi­tii­vis­ta, ja se läm­mit­tää sydän­tä kuin hyvin sää­det­ty öljy­kat­ti­la.

Eri­tyi­ses­ti digi­ris­tik­kom­me on saa­nut pal­jon kii­tos­ta. Tou­ko­kuun ris­tik­ko ja sen kil­pai­lu hyvi­ne pal­kin­toi­neen kerä­si hur­jan mää­rän osal­lis­tu­jia. Jos et vie­lä ehti­nyt osal­lis­tua, ei hätää! Kesä-hei­nä­kuun ajan voit rat­koa kesä­ris­tik­koa, ja elo­kuus­sa jul­kai­sem­me jäl­leen uuden ris­ti­kon. Ja muis­tat­han, että loka­kuus­sa tulee seu­raa­va kil­pai­lu­ris­tik­ko sekä uusi pai­net­tu Läm­möl­lä-leh­ti! Tämä tar­koit­taa, että digi­ris­tik­ko jul­kais­taan myös pai­ne­tus­sa leh­des­sä, ja pal­kin­not ovat taas mai­niot. Joten ei muu­ta kuin kynät tanaan ja aivo­nys­ty­rät töi­hin!

Kevääl­lä emme jul­kais­seet pai­net­tua leh­teä, sil­lä kes­ki­tyim­me täy­del­lä höy­ryl­lä verk­ko­leh­den raken­ta­mi­seen. Nyt kun verk­ko­leh­ti on val­mis ja toi­min­nas­sa, voim­me syk­syl­lä kes­kit­tyä tuo­maan teil­le molem­pien maa­il­mo­jen par­haat puo­let – digi­taa­li­sen ja pai­ne­tun.

Ja sit­ten hie­man loma­tun­nel­miin! Läm­möl­lä-leh­ti ja Läm­mi­ty­se­ner­gia Yhdis­tys ry pitä­vät ansai­tun kesä­lo­man hei­nä­kuun ajan. Mut­ta älkää huo­li­ko, elo­kuus­sa palaam­me takai­sin entis­tä tar­mok­kaam­pi­na ja innok­kaam­pi­na. Heti kun palaam­me sor­vin ääreen, aloi­tam­me tule­van pai­ne­tun Läm­möl­lä-leh­den val­mis­te­lut. Jos sinul­la on mie­les­sä­si hyviä jut­tui­deoi­ta tai toi­vei­ta, lähe­tä ne meil­le. Kaik­ki ideat ovat ter­ve­tul­lei­ta – voi­han olla, että juu­ri sinun idea­si pää­tyy seu­raa­vaan leh­teen!

Kii­täm­me tei­tä kaik­kia uskol­li­sia luki­joi­tam­me tues­tan­ne ja kan­nus­tuk­ses­tan­ne. Toi­vo­tam­me teil­le kai­kil­le oikein läm­pi­miä ja aurin­koi­sia kesä­päi­viä. Näh­dään jäl­leen elo­kuus­sa, jol­loin aloi­tam­me syk­syn ener­gi­sin mie­lin!

Läm­möl­lä,

Toni Deger­lund
Pää­toi­mit­ta­ja, Läm­möl­lä-leh­ti
toni.degerlund@ley.fi