Asia­kas­läh­töi­siä rat­kai­su­ja elin­voi­mai­sem­man maa­pal­lon puo­les­ta

Teks­ti Joni Pihl­ström

Kuva Nes­te Oyj

Nes­te perus­tet­tiin vuon­na 1948 tur­vaa­maan Suo­men öljy­huol­to. Pit­kän his­to­rian­sa, maan kat­ta­vim­man ase­ma­ver­kos­ton ja kodit läm­pi­mä­nä pitä­vien polt­toai­ne­toi­mi­tus­ten vuok­si Nes­te on monel­le suo­ma­lai­sel­le tut­tu yri­tys ja tär­keä osa toi­mi­vaa arkea.

Tänään yli 5 200 nes­te­läis­tä työs­ken­te­lee Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la tavoit­tee­naan tar­jo­ta rat­kai­su­ja ilmas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­sek­si ja kier­to­ta­lou­den vauh­dit­ta­mi­sek­si. Jalos­tam­me jät­tei­tä, täh­tei­tä ja inno­va­tii­vi­sia raa­ka-ainei­ta uusiu­tu­vik­si polt­toai­neik­si sekä muo­vien ja mui­den mate­ri­aa­lien vas­tuul­li­sik­si raa­ka-aineik­si. Mei­tä innos­taa tar­koi­tuk­sem­me luo­da elin­voi­mai­sem­pi maa­pal­lo lap­sil­lem­me. 

Nes­teen uusiu­tu­vat ja kier­to­ta­lous­rat­kai­sut ovat kei­no­ja, joil­la pyrim­me koh­ti tavoi­tet­tam­me aut­taa asiak­kai­tam­me vähen­tä­mään kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jään vuo­sit­tain vähin­tään 20 mil­joo­nal­la ton­nil­la vuo­teen 2030 men­nes­sä. Vuon­na 2022 asiak­kaam­me vähen­si­vät uusiu­tu­vien tuot­tei­dem­me avul­la glo­baa­lis­ti 11,1 mil­joo­naa ton­nia kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jä. Koti­ta­louk­sien öljy­läm­mit­tä­jien pääs­tö­vä­hen­nys tar­peet olem­me huo­mioi­neet Nes­te MY Uusiu­tu­va Polt­to­öl­jyTM ‑tuot­teel­la, jol­la voi vähen­tää öljy­läm­mit­tä­mi­sen pääs­tö­jä kes­ki­mää­rin 90 %* polt­toai­neen elin­kaa­ren aika­na ver­rat­tu­na fos­sii­li­seen polt­to­öl­jyyn. Sitä olem­me toi­mit­ta­neet öljy­läm­mit­tä­jien kotei­hin Suo­mes­sa jo vuo­des­ta 2021.

VAS­TUUL­LI­SUUS­VI­SIO NÄYT­TÄÄ SUUN­NAN 

Vas­tuul­li­suus on kes­kei­nen osa Nes­teen toi­min­taa. Vas­tuul­li­suus­vi­sios­sam­me olem­me aset­ta­neet itsel­lem­me kun­nian­hi­moi­set tavoit­teet liit­tyen ilmas­toon, luon­non moni­muo­toi­suu­teen, ihmi­soi­keuk­siin sekä toi­mi­tus­ket­jui­hin ja raa­ka- ainei­siin. Tavoit­tee­nam­me, yhdes­sä yhteis­työ­kump­pa­niem­me kans­sa, on hii­li­neut­raa­li ja luon­to­po­si­tii­vi­nen arvo­ket­ju vuo­teen 2040 men­nes­sä. Tavoit­tee­nam­me on lisäk­si teh­dä Nes­teen Por­voon öljy­ja­los­ta­mos­ta Euroo­pan vas­tuul­li­sin jalos­ta­mo vuo­teen 2030 men­nes­sä. 

Nes­te on valit­tu tois­tu­vas­ti Dow Jone­sin kes­tä­vän kehi­tyk­sen indek­sei­hin ja maa­il­man vas­tuul­li­sim­pien yri­tys­ten Glo­bal 100 ‑lis­tal­le. Yri­tys­ten ydin­lii­ke­toi­min­nas­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta ympä­röi­vään maa­il­maan vai­kut­ta­vuus­da­taa tuot­ta­van kas­vu­yri­tys The Upright Project’in kesä­kuus­sa 2023 jul­kai­se­man ana­lyy­sin mukaan Nes­te erot­tuu käyn­nis­sä ole­val­la lii­ke­toi­min­nan muu­tok­sel­laan sel­keäs­ti toi­mia­lan­sa muis­ta yri­tyk­sis­tä kes­kit­tyes­sään kas­va­maan voi­mak­kaas­ti uusiu­tu­van ener­gian rat­kai­su­jen tar­joa­ja­na. Täl­lai­set tun­nus­tuk­set innos­ta­vat mei­tä jat­ka­maan työ­täm­me entis­tä mää­rä­tie­toi­sem­min.

INNO­VAA­TIOIL­LA VAS­TA­TAAN ILMAS­TON­MUU­TOK­SEN HAAS­TEI­SIIN 

Nes­teel­lä kes­kei­nen toi­min­ta-aja­tuk­sem­me on muun­taa heik­ko­laa­tui­set raa­ka-aineet kor­kea­laa­tui­sik­si tuot­teik­si. Laa­jen­nam­me jat­ku­vas­ti uusiu­tu­vien ja kier­rä­tys­raa­ka-ainei­den vali­koi­maa ja han­kin­taa glo­baa­lis­ti. Saman­ai­kai­ses­ti kehi­täm­me tek­no­lo­gioi­ta, joi­den avul­la pys­tym­me tule­vai­suu­des­sa hyö­dyn­tä­mään aivan uuden­tyyp­pi­siä raa­ka-ainei­ta. Kes­ki­pit­käl­lä ja pit­käl­lä aika­vä­lil­lä uskom­me käyt­tä­väm­me jät­tei­den ja täh­tei­den lisäk­si myös muun­lai­sia raa­ka-ainei­ta; tut­kim­me aktii­vi­ses­ti muun muas­sa levien hyö­dyn­tä­mis­tä. 

Nes­te MY Uusiu­tu­va Polt­to­öl­jy val­mis­te­taan Suo­mes­sa kehi­te­tyl­lä inno­vaa­tiol­la, NEXBTL-tek­no­lo­gial­la, jon­ka avul­la vas­tuul­li­ses­ti tuo­tet­tu­ja uusiu­tu­via raa­ka-ainei­ta voi­daan muut­taa huip­pu­luo­kan polt­toai­neik­si. Suo­mes­sa myy­tä­vä uusiu­tu­va polt­to­öl­jym­me val­mis­te­taan sata pro­sent­ti­ses­ti jäte- ja täh­de­raa­ka- aineis­ta, kuten esi­mer­kik­si käy­te­tys­tä pais­to­ras­vas­ta, elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den eläin­ras­va­jät­tees­tä sekä kas­viöl­jy­tuo­tan­non pro­ses­si­jät­teis­tä  ja ‑täh­teis­tä. 

VAI­VAT­TO­MAS­TI KOH­TI VÄHÄ­PÄÄS­TÖI­SEM­PÄÄ LÄM­MI­TYS­TÄ 

Ilmas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­sen näkö­kul­mas­ta on ensiar­voi­sen tär­ke­ää käyt­tää moni­puo­lis­ta kei­no­va­li­koi­maa kuten uusiu­tu­via polt­toai­nei­ta, joil­la voi­daan kor­va­ta fos­sii­li­sia polt­toai­nei­ta.

Suo­mes­sa oli vuon­na 2022 noin 128 000 öljy­läm­mit­teis­tä pien­ta­loa. Nes­te MY Uusiu­tu­va Polt­to­öl­jy on rat­kai­su jo ole­mas­sa ole­vaan, aiem­min fos­sii­lis­ta polt­to­öl­jyä käyt­tä­vään läm­mi­tys­jär­jes­tel­mään. Se sovel­tuu ole­mas­sa ole­vaan lait­teis­toon vaa­tien mah­dol­li­ses­ti vain pie­niä muu­tok­sia kuten lie­kin­tun­nis­ti­men vaih­don ja polt­ti­men sää­dön. Luo­tet­ta­vil­la ja tur­val­li­sil­la säi­liö­au­to­toi­mi­tuk­sil­la, jois­sa käy­täm­me Nes­te MY Uusiu­tu­vaa Die­sel ‑polt­toai­net­ta, autam­me öljy­läm­mi­tys­asiak­kai­tam­me otta­maan vai­vat­to­man aske­leen koh­ti vähä­pääs­töi­sem­pää läm­mi­tys­tä.

PS. Olet­ko jo tutus­tu­nut Nes­teen verk­ko­si­vuil­ta löy­ty­viin öljy­läm­mit­tä­jän vink­kei­hin, joil­la sääs­tät kus­tan­nuk­sis­sa, huo­leh­dit tur­val­li­suu­des­ta ja saat tar­vit­se­ma­si läm­mi­ty­söl­jyn nopeam­min? www.neste.fi/vinkit/ vin­kit-lam­mi­ty­sol­jyn-tilaa­mi­seen   Asia­kas­läh­töi­siä rat­kai­su­ja elin­voi­mai­sem­man  maa­pal­lon puo­les­ta 

*Kes­ki­mää­rin 90 % pie­nem­pi hii­li­ja­lan­jäl­ki koko polt­toai­neen elin­kaa­ren ajal­ta, kun pääs­tö­jä ver­ra­taan fos­sii­li­seen die­se­liin. Elin­kaa­ren aikais­ten pääs­tö­jen ja pääs­tö­vä­he­ne­män las­ken­ta­me­ne­tel­mät ovat EU:n uusiu­tu­vaa ener­gi­aa kos­ke­van direk­tii­vin II (2018/2001/EU) mukai­sia.

JONI PIHL­STRÖM ON NES­TEEN SUO­MEN YRI­TYS­ASIA­KAS­MYYN­NIS­TÄ VAS­TAA­JA JOH­TA­JA