Hybri­di­läm­mit­tä­jää hymyi­lyt­tää

Teks­ti Timo Man­sik­ka-aho

Kuvat Kim­mo Brandt

Tuu­re Nur­mi oppi kat­so­maan talo­tek­niik­ka­asioi­ta ana­lyyt­ti­ses­ti jo kou­lui­käi­se­nä aut­taes­saan kesäi­sin talon­mie­he­nä toi­mi­nut­ta isään­sä Nas­to­lan kan­sa­kou­lun kun­nos­sa­pi­dos­sa. Kun ajoi­tuk­set osui­vat koh­dil­leen mar­ras­kuus­sa 2022, päät­ti Tuu­re hank­kia ilma­ve­si­läm­pö­pum­pun otta­maan pää­vas­tuu­ta oma­ko­ti­ta­lon­sa läm­mi­tyk­ses­tä. Tal­ven kal­lis­tues­sa koh­ti lop­pu­aan ilman isom­pia pauk­ku­pak­ka­sia hymy kareh­tii hybri­di­läm­mit­tä­jän kas­voil­la kevä­tau­rin­gon tavoin.

Pari­sa­taa­ne­liöi­nen oma­ko­ti­ta­lo Lah­den Nas­to­las­sa näyt­tää par­hai­ta puo­li­aan, vaik­ka tal­ven vii­mei­sim­mät pak­ka­set ovat vie­lä kään­ty­mäs­sä lumi­sa­teen puo­lel­le. Lumi­ki­nok­set reu­nus­ta­vat vas­ta­puh­dis­tet­tua pihaa – tänä­kin vuon­na on Ete­lä-Suo­mea myö­ten saa­tu naut­tia kun­non tal­ves­ta. Sisäl­lä on muka­van läm­min­tä kah­des­sa ker­rok­ses­sa – sii­tä ovat jo talon val­mis­tu­mis­vai­hees­ta, 1960–70-luvun tait­tees­ta asti, huo­leh­ti­neet sekä öljy­kat­ti­la että kak­si tak­kaa. Alku­pe­räi­nen 3 000 lit­ran öljy­säi­liö vaih­det­tiin puol­ta pie­nem­pään jo vuon­na 1996, pian sen jäl­keen, kun Tuu­re Nur­mi per­hei­neen muut­ti taloon.

Pan­nu­huo­nees­ta löy­tyy talon läm­mi­tys­ko­ko­nai­suu­den tuo­rein vah­vis­tus, uutuu­den­kar­hea ilma­ve­si­läm­pö­pum­pun ohjausyk­sik­kö. Ulko­yk­sik­kö tekee työ­tään raken­nuk­sen ulko­sei­näl­lä – Tuu­re Nur­mi ker­too, että hybri­di­jär­jes­tel­män sisään­ajo on suju­nut mut­kat­to­mas­ti, ilman mitään häi­riöi­tä. Täs­mäl­li­set las­kel­mat hybri­din hyö­dyis­tä pal­jas­tu­vat vas­ta ajan myö­tä, mut­ta elä­ke­päi­vis­tä naut­ti­van enti­sen kiin­teis­tö­vas­taa­van valis­tu­nut näp­pi­tun­tu­ma on kai­kin puo­lin se, että teh­ty rat­kai­su on ollut kai­kin puo­lin onnis­tu­nut.

Hybri­di on inves­toin­ti, joka sääs­tää ympä­ris­töä ja lom­pak­koa

Sääs­töis­tä­hän se aja­tus hybri­diin siir­ty­mi­ses­tä läh­ti. Tuu­re Nur­mi oli poh­ti­nut aja­tus­ta jo pitem­män aikaa – oli­han kes­kus­te­lua fos­sii­li­sis­ta polt­toai­neis­ta ja sii­tä, että nii­tä käyt­tä­vis­tä lait­teis­ta pitäi­si vähi­tel­len hank­kiu­tua eroon, käy­ty jo vuo­si­kym­men­ten ajan. Talo­tek­nii­kan paris­sa työs­ken­nel­lyt Tuu­re seu­ra­si puhei­den äänen­pai­no­ja ja antoi ison inves­toin­nin muhia aja­tuk­sen tasol­la. Aika kului, ja läm­mi­tys­kus­tan­nuk­set tuli­vat mukaan kes­kus­te­lui­hin. Vii­me syk­sy­nä pää­tös hybri­di­läm­mit­tä­mi­seen siir­ty­mi­ses­tä kyp­syi toteut­ta­mi­sen tasol­le.

Vaih­toeh­to­ja­kin oli tun­nus­tel­tu, mut­ta jokai­ses­sa tun­tui ole­van omat haas­teen­sa. Maa­läm­pöön siir­ty­mi­sen kus­tan­nuk­set mie­ti­tyt­ti­vät, ja luvan saa­mi­nen poh­ja­ve­sia­lu­eel­la on aina kysy­mys­merk­ki. Kau­ko­läm­pö­kään ei hou­ku­tel­lut, ja kaa­suun siir­ty­neen naa­pu­rin­kin ilmeet oli­vat alka­neet hin­ta­ke­hi­tyk­sen vuok­si vaka­voi­tua.


Nur­mel­le hybri­di­läm­mi­tys ja ilma­ve­si­läm­pö­pump­pu ovat täs­sä koh­taa ihan­teel­li­nen rat­kai­su, mut­ta hän poh­tii myös tule­vai­suut­ta avoi­min mie­lin.

Pää­tös var­mis­tui Tuu­ren luet­tua Läm­möl­lä-leh­des­tä 2/21 nak­ki­la­lai­sen Orvo Lau­ri­lan tar­kat las­kel­mat ja ana­lyy­sit hybri­di­läm­mi­tyk­sen hyö­dyis­tä. Hän otti yhteyt­tä öljy­kat­ti­lan­sa luot­to­huol­ta­jaan, Läm­pö­sää­tö Oy:n Han­nu Hel­mi­seen ja kysyi, oli­si­ko täl­lä tar­jol­la sopi­vaa ilma­ve­si­läm­pö­pump­pua. 

“Han­nu vas­ta­si, että kyl­lä on, ja sii­tä se käyn­nis­tyi”, Tuu­re muis­te­lee. 

“Mie­tim­me myös ilma­läm­pö­pump­pua vaih­toeh­to­na, mut­ta kun talos­ta löy­tyi jo vesi­kier­toi­nen pat­te­ri­läm­mi­tys, ilma­ve­si­läm­pö­pump­pu tun­tui sopi­van sii­hen yhtä­löön luon­te­vas­ti.”


Tuu­re Nur­mi ker­too, että hybri­di­jär­jes­tel­män sisään­ajo on suju­nut mut­kat­to­mas­ti, ilman mitään häi­riöi­tä.

Tuu­re ei tart­tu­nut myös­kään öljy­kat­ti­lan pois­vie­mi­ses­tä tar­jot­tuun 4 000 euron avus­tuk­seen. Öljy­läm­mi­tys on tär­keä vara­jär­jes­tel­mä pauk­ku­pak­ka­sia var­ten, ja koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä hyö­dyn­tä­mäl­lä pys­ty­tään hybri­diin siir­ty­mi­ses­tä­kin ulos­mit­taa­maan sel­keät hyö­dyt.

“Olen kai­ken kaik­ki­aan hyvin aktii­vi­nen koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen hyö­dyn­tä­jä”, Tuu­re sanoo.

“Minus­ta on jär­ke­vää teh­dä inves­toin­te­ja rat­kai­sui­hin, jot­ka tuo­vat hyö­tyä pit­käl­lä aika­vä­lil­lä. Se on oma tapa­ni huo­leh­tia tule­vai­suu­des­ta.”

Kun rahoi­tus­asia­kin jär­jes­tyi Tuu­ren vuo­si­kym­me­niä sääs­tä­män hen­ki­va­kuu­tuk­sen erään­nyt­tyä, asia oli teke­mis­tä vail­le val­mis. Läm­pö­sää­tö tart­tui toi­meen, ja hyvin teh­dyn työn eduis­ta pääs­tiin naut­ti­maan jo sama­na tal­ve­na.

Sel­keä käyt­tää, help­po huol­taa

Han­nu Hel­mi­nen ohjeis­ti käyn­nis­tä­mään öljy­polt­ti­men aina ulko­läm­pö­ti­lan las­kies­sa alle ‑10 pak­ka­sas­teen. Kulu­neen tal­ven aika­na Tuu­re on jou­tu­nut nap­saut­ta­maan kyt­ki­men pääl­le vain pari ker­taa, ja kun öljyä on käy­tet­ty vain parin vuo­ro­kau­den ajan jokai­sel­la käyn­nis­tys­ker­ral­la, kulu­tus on ollut mini­maa­li­nen.

Kai­ken kaik­ki­aan hybri­di­läm­mi­tys tun­tuu hyvin sopi­val­ta rat­kai­sul­ta myös 1990-luvun puo­lel­la virin­nei­siin pääs­tö­vä­hen­nys­kes­kus­te­lui­hin. Tark­ko­ja las­kel­mia ker­ty­vis­tä sääs­töis­tä tai inves­toin­nin takai­sin­mak­sua­jas­ta Tuu­re ei ole teh­nyt, mut­ta vuo­den käy­tön jäl­keen alka­vat kulu­tus­lu­vut olla ver­tai­lu­kel­poi­sia hybri­diä edel­tä­nee­seen aikaan näh­den. Muu­ten­kin Tuu­re on kohen­ta­nut talon­sa ener­gia­te­hok­kuut­ta: takas­sa palaa kesä­pai­kal­ta Mänt­sä­läs­tä haet­tua puu­ta päi­vit­täin, ja kiin­teis­tös­sä teh­dyt kat­to- ja ikku­na­re­mon­tit mini­moi­vat huk­ka­läm­mön tehok­kaas­ti.

“Säh­kö­las­kut ovat tie­tys­ti nous­seet, kos­ka aiem­min säh­köä kulut­ti­vat vain kodin­ko­neet, mut­ta öljyä on kulu­nut mini­maa­li­nen mää­rä”, Tuu­re ker­too.

“Kun säh­kö­so­pi­mus­kin on vie­lä tämän vuo­den lop­puun erit­täin edul­li­nen, läm­mi­tys­kus­tan­nus­ten voi­daan perus­tel­lus­ti olet­taa pudon­neen mer­kit­tä­väs­ti.”

Hybri­di­läm­mi­tys on myös san­gen vai­va­ton tapa huo­leh­tia kodin läm­mi­tyk­ses­tä: huol­to­tar­ve vai­kut­taa kai­ken kaik­ki­aan pie­nel­tä, ja kun huol­to on Läm­pö­sää­dön osaa­vis­sa käsis­sä, häi­riö­tön toi­min­ta ilman odot­ta­mat­to­mia kat­kok­sia on tur­vat­tu mah­dol­li­sim­man hyvin. Läm­pö­sää­tö huol­taa öljy­polt­ti­men vuo­sit­tain, ja osaa­vat ammat­ti­lai­set ovat muu­ten­kin puhe­lin­soi­ton pääs­sä, jos muu­ta huol­to­tar­vet­ta ilme­nee.

Suo­ma­lai­sis­sa koti­ta­louk­sis­sa öljyn roo­li kyl­mien tal­vien läm­mön­tur­vaa­ja­na on yhä tär­keä, mut­ta kau­ko­vii­sas kiin­teis­tö­no­mis­ta­ja seu­raa aktii­vi­ses­ti niin eri vaih­toeh­to­jen tek­nis­tä ete­ne­mis­tä kuin hin­ta­ke­hi­tys­tä­kin. Tuu­re Nur­mi tote­si hybri­di­läm­mi­tyk­sen ja ilma­ve­si­läm­pö­pum­pun ole­van täs­sä koh­taa hänel­le ihan­teel­li­nen rat­kai­su, mut­ta talo­tek­niik­kaan ja kiin­teis­tö­huol­toon vih­kiy­ty­nee­nä hän poh­tii myös tule­vai­suut­ta avoi­min mie­lin. Uusia mah­dol­li­suuk­sia ilmaan­tuu sään­nöl­li­ses­ti, ja nii­tä on hyvä ver­tail­la käy­tös­sä ole­viin. Näin kehi­tys menee eteen­päin myös yksit­täi­sen koti­ta­lou­den tasol­la. 

Naa­pu­rin kans­sa on jo kes­kus­tel­tu aurin­ko­pa­nee­leis­ta – kuka tie­tää, jos sel­lai­set­kin jonain päi­vä­nä Tuu­re Nur­men katol­ta löy­tyi­si­vät.