Hybri­di­läm­mi­tys toteu­tuu Siun­tios­sa: Tep­po Vapaa­val­ta jakaa koke­muk­sen­sa

Teks­ti ja kuvat Toni Deger­lund

Siun­tios­sa sijait­se­vas­sa Tep­po Vapaa­val­lan omis­ta­mas­sa kodis­sa on toteu­tet­tu hybri­di­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä, joka on esi­merk­ki moni­puo­li­ses­ta ja tehok­kaas­ta läm­mi­tys­rat­kai­sus­ta. Vapaa­val­ta, joka on asu­nut talos­saan vuo­des­ta 1996, on koke­nut eri­lai­sia läm­mi­tys­me­ne­tel­miä ja teh­nyt pää­tök­siä, jot­ka ovat joh­ta­neet nykyi­seen hybri­di­jär­jes­tel­mään.

Alun perin talo, jon­ka pin­ta-ala on 330 neliö­met­riä ja jon­ka on suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti Bror Söder­man, varus­tet­tiin vesi­kier­toi­sel­la lat­tia­läm­mi­tyk­sel­lä. Maa­läm­pöä har­kit­tiin, mut­ta sen 4 kW:n teho osoit­tau­tui riit­tä­mät­tö­mäk­si. Tämän seu­rauk­se­na Vapaa­val­ta pää­tyi öljy- ja puu­läm­mi­tyk­seen. “Öljy oli tuol­loin hal­paa, ja ton­til­la oli run­saas­ti polt­to­puu­ta,” Vapaa­val­ta muis­te­lee.

Vuon­na 2005 hän asen­si 10 neliö­met­rin Naps-aurin­ko­ke­räi­met, jot­ka tuot­ta­vat noin 5000 kWh ener­gi­aa vuo­des­sa. “Aurin­ko­ke­räi­met vas­taa­vat puo­len vuo­den läm­mi­tys­ku­luis­ta ja kaik­ki läm­pö vara­taan 2000 lit­ran varaa­jaan,” Vapaa­val­ta ker­too. Vuon­na 2017, kun öljyn hin­ta oli nousus­sa, hän päät­ti asen­taa 225 met­rin maa­läm­pö­put­kis­ton ja 12 kW Nibe Inver­ter ‑maa­läm­pö­pum­pun öljy­läm­mi­tyk­sen ja aurin­ko­ke­räi­mien rin­nal­le.

Vapaa­val­ta koros­taa hyvän eris­tyk­sen mer­ki­tys­tä ener­gian­sääs­tös­sä. “Sei­niin lai­tet­tiin 200 mm ja katol­le 400 mm eris­tet­tä. Talo on raken­net­tu rin­tee­seen, joten panos­tim­me eris­tyk­seen ja vedes­tä huo­leh­ti­mi­seen,” hän selit­tää. Maa­läm­pöin­ves­toin­ti oli 13 000 euroa ja aurin­ko­ke­räi­met 5000 euroa. Vuo­sit­tai­nen säh­kön­ku­lu­tus on pysy­nyt tasai­se­na 13 000 kWh:ssa.

“Hybri­di­läm­mi­tys oli sil­loin uut­ta, mut­ta se on osoit­tau­tu­nut erit­täin tehok­kaak­si ja kus­tan­nus­te­hok­kaak­si,” Vapaa­val­ta tote­aa. Hän mai­nit­see myös, että talon läm­mi­tys- ja asu­mis­ku­lut ovat nyky­ään noin 5000 euroa vuo­des­sa, mikä sisäl­tää säh­kön, kiin­teis­tö­ve­ron, vakuu­tuk­sen ja veden.

Vapaa­val­ta on tyy­ty­väi­nen valin­toi­hin­sa ja suo­sit­te­lee hybri­di­läm­mi­tys­tä muil­le­kin. “Eri läm­mi­tys­muo­to­jen yhdis­tä­mi­nen mah­dol­lis­taa jous­ta­vuu­den ja huol­to­var­muu­den. Jos säh­köt kat­kea­vat, talo voi­daan läm­mit­tää muil­la läm­mi­tys­muo­doil­la,” hän tote­aa.

Talon läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä koos­tuu vii­des­tä eri läm­mi­tys­muo­dos­ta: maa­läm­pö, aurin­ko­ke­räi­met, puu, öljy ja suo­ra säh­kö. “Tämä on yksin­ker­tai­nen ja edul­li­nen sys­tee­mi,” Vapaa­val­ta sum­maa.

Tep­po Vapaa­val­lan koti Siun­tios­sa on lois­ta­va esi­merk­ki sii­tä, miten hybri­di­läm­mi­tys voi tar­jo­ta moni­puo­li­sia ja talou­del­li­sia rat­kai­su­ja moder­niin asu­mi­seen. Hänen koke­muk­sen­sa ja pää­tök­sen­sä läm­mi­tys­jär­jes­tel­män suh­teen ovat osoi­tus sii­tä, että ener­gia­te­hok­kuus ja muka­vuus voi­vat kul­kea käsi kädes­sä.