Hyö­ty­tie­toa Läm­möl­lä

Teks­ti ja kuva Han­nu Rau­ha­la

Jos men­nyt vuo­si mones­sa kau­heu­des­saan on jotain opet­ta­nut, on se varau­tu­mi­sen tär­keys. Monia hyvä tapo­ja on neu­vot­tu: Paris­to­ra­dio ja ‑lamp­pu­ja tar­vi­taan, ja muo­naa ja vet­tä muu­ta­mik­si päi­vik­si pitää olla omas­sa tal­les­sa. Yksi tär­keim­mis­tä kei­nois­ta – ehkä jopa tär­kein – on kodin läm­mi­tys. Onhan läm­pi­mäs­sä talos­sa sie­det­tä­väm­pää olla vaik­ka vähän näl­käi­se­nä­kin, jos aika kovin ankeu­tuu.

Öljy­läm­mit­tei­sis­sä talois­sa on luon­tai­ses­ti hyvät omi­nai­suu­det poik­keus­o­loi­hin varau­tu­mi­seen, sil­lä läm­pöä on säi­liös­sä pit­kik­si ajoik­si. Jos valais­tus toi­mii, säh­köä riit­tää koto­na yleen­sä öljy­polt­ti­men ja sen apu­lait­tei­den­kin toi­min­taan. 

Öljy­säi­liöi­tä on käsi­tel­ty Läm­möl­lä-sivuil­la vuo­sien mit­taan monet ker­rat eri näkö­kul­mis­ta. Eikä ihme, onhan säi­liö talon tär­kein läm­mi­tyk­sen takaa­ja. Sen tur­val­li­ses­ta käyt­tö­kun­nos­ta on hyvä huo­leh­tia, jot­ta öljy­va­hin­ko­jen har­meil­ta väl­tyt­täi­siin. Ja kyl­lä­hän säi­liö muu­ten­kin huo­len­pi­ton­sa ansait­see! 

Maan alle sijoi­tet­tu­jen säi­liöi­den tar­kas­tuk­sia kos­ke­vat sää­dök­set tuli­vat voi­maan neli­sen­kym­men­tä vuot­ta sit­ten, ja käy­tän­nöt ovat vakiin­tu­neet. Vii­me vuo­si­na kau­pun­kien ja kun­tien ympä­ris­tö­mää­räyk­set ovat tuo­neet tar­kas­tus­ten pii­riin kaik­ki öljy­säi­liöt sijain­nis­ta riip­pu­mat­ta. Oman säi­liön osal­ta tar­kas­ta­mis­vel­voit­teen mää­rä­ajat ja toi­men­pi­teet voi sel­vit­tää koti­paik­ka­kun­nan ympä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räyk­sis­tä. Tar­kas­tuk­sis­ta huo­leh­ti­mi­nen on tär­ke­ää myös talon vakuu­tus­tur­van kan­nal­ta. Unoh­ta­mi­nen saat­taa vai­kut­taa kor­vauk­siin mah­dol­li­ses­sa vahin­ko­ta­pauk­ses­sa. 

Tar­kas­tuk­sis­sa nou­da­te­taan laki­sää­tei­siä menet­te­ly­jä, ja niis­sä kes­ki­ty­tään säi­liön tii­viy­den sel­vit­tä­mi­seen. Tar­kas­tuk­ses­sa säi­liös­sä ole­va öljy tyh­jen­ne­tään, ja samal­la saa­daan pois­te­tuk­si sin­ne mah­dol­li­ses­ti ker­ty­nyt poh­ja­sak­ka. Lisäe­tu­na on suo­tui­sa vai­ku­tus läm­mi­tyk­sen toi­min­taan. 

Sää­dös­ten vel­voit­ta­mia tar­kas­tuk­sia ovat oikeu­tet­tu­ja teke­mään Tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­to Tuke­sin hyväk­sy­mät ja rekis­te­röi­mät öljy­läm­mi­ty­sa­lan asen­nus­liik­keet. Liik­keen anta­ma pöy­tä­kir­ja on päte­vä osoi­tus tar­kas­tuk­ses­ta.

Muo­vi­sia maan­pääl­li­siä öljy­säi­liöi­tä on talois­sa pal­jon. Ylei­sim­piä tuo­te­merk­ke­jä ovat LiPlast, Motoplast, Roth ja Pexep ‑säi­liöt. Käyt­tö­vuo­sien mit­taan niis­sä saat­taa ilme­tä put­kis­to­jen ja varus­tei­den ongel­mia, ja jos­kus vahin­gon­vaa­ra on todet­tu alku­pe­räi­sen asen­nuk­sen puut­tei­den takia. 

Eri­tyi­siä ris­ke­jä on käy­tös­tä pois­tet­tu­jen ja uudes­sa pai­kas­sa uudel­leen käyt­töön otet­tu­jen säi­liöi­den tapauk­sis­sa. Sil­loin­kin asen­nus­ten ja varus­tei­den käyt­tö­tur­val­li­suu­den oikea asian­tun­ti­ja on Tuke­sin hyväk­sy­mä ja rekis­te­röi­mä lii­ke. Lis­tan Tuke­sin hyväk­sy­mis­tä liik­keis­tä voi kat­soa osoit­tees­sa www.ley.fi.

Läm­mi­ty­se­ner­gia Yhdis­tys ry on jul­kais­sut muo­vi­sia säi­liöi­tä kos­ke­van eri­tyis­oh­jeis­tuk­sen, jos­sa tar­kas­tel­laan säi­liö­tä, nii­den put­kis­to­ja ja varus­tei­ta asen­nus­töis­tä koke­muk­seen ja tie­toon poh­jau­tuen. Huo­mio­ta kiin­ni­te­tään koh­de­koh­tai­siin seik­koi­hin, kuten säi­liön sijoi­tuk­seen, put­kis­to­jen raken­tee­seen sekä nii­den tuen­taan ja raken­nuso­sien läpi­vien­tei­hin. Yhteen lii­te­tyis­sä säi­liöis­sä tär­keä huo­mioi­ta­va seik­ka on pin­nan­ta­sauk­sen toi­min­ta. 

Muo­vi­säi­liöis­sä itse säi­liö ei niin­kään ole vahin­ko­ris­ki, vaan put­kis­to ja varus­teet. Esi­mer­kik­si säi­liön täyt­tö­put­kis­to muo­dos­taa toi­min­nal­li­sen koko­nai­suu­den. Täyt­tö­ti­lan­tees­sa put­kis­ton raken­teel­la ja vir­taus­o­mi­nai­suuk­sil­la on ero­ja sii­nä, onko säi­liö yksit­täin asen­net­tu vai useam­mas­ta yhteen lii­te­tys­tä säi­liös­tä muo­dos­tet­tu ryh­mä. Yhteen lii­tet­ty­jen säi­liöi­den täyt­ty­mi­sen on olta­va yhtä­ai­kais­ta. 

Oman talon säi­liöi­den toi­min­nas­ta voi teh­dä itse­kin havain­to­ja, kun muis­taa hel­pon sään­nön: säi­liöi­den pin­nan­kor­keu­den tulee olla samal­la tasol­la käy­tön aika­na, ennen täyt­tä­mis­tä ja täy­tön jäl­keen. Jos eroa­vuuk­sia ilme­nee, on nii­den aiheut­ta­ja syy­tä sel­vit­tää, sil­lä ero saman ryh­män säi­liöi­den pin­nan­kor­keuk­sis­sa saat­taa enteil­lä yli­täyt­ty­mis­tä. Jos jos­tain lii­tok­ses­ta tih­kuu öljyä, on sen alkusyy sel­vi­tet­tä­vä pikai­ses­ti. Kun­nos­sa ole­vas­ta put­kis­tos­ta ei öljyä tih­ku! 

Täyt­tö­put­ken lii­tok­ses­sa lai­pan ruu­vien kiris­tys on käyt­tö­vuo­sien aika­na hei­ken­ty­nyt. Lii­tok­ses­ta on säi­liön täy­tös­sä tih­ku­nut öljyä. Kat­sel­muk­ses­sa huo­mion koh­tee­na on put­kis­to­jen lii­tos­ten kun­to, ja myös ris­ke­jä sisäl­tä­viä muu­tok­sia arvioi­daan.

Säi­liön täyt­tö­put­kis­tos­sa on täyt­tö­ti­lan­tees­sa yli­pai­net­ta. Put­kis­ton raken­teen lujuu­teen näh­den pai­ne on pie­ni. Enim­mäis­pai­ne on rajoi­tet­tu myös säi­liö­au­ton öljyn­pump­paus- ja siir­to­lait­teis­ton tur­vaa­mi­sek­si. Riit­tä­vän suu­ri täyt­tö­pai­ne kui­ten­kin tar­vi­taan, kos­ka se var­mis­taa yhteen lii­tet­ty­jen säi­liöi­den yhtä­ai­kai­sen täyt­ty­mi­sen. Täyt­tö­put­kis­to on suun­ni­tel­tu niin, että jokai­seen säi­li­öön vir­taa saman­suu­rui­nen öljy­mää­rä samas­sa ajas­sa. Jos pai­ne on lii­an pie­ni, voi­vat säi­liöt täyt­tyä epä­ta­sai­ses­ti. 

Täyt­tö­put­kis­ton asen­nus­oh­jeen mukai­nen raken­ne ja put­kis­to­jen oikean­lai­nen tuen­ta on tär­ke­ää. Jos­kus alun perin puut­teel­li­sel­la taval­la raken­net­tu, vuo­sia tai vuo­si­kym­me­niä käy­tös­sä ollut put­kis­to vuo­taa täyt­tö tilan­tees­sa. Asian­mu­kai­ses­sa kat­sel­muk­ses­sa puu­te voi­daan toden­nä­köi­ses­ti havai­ta ja kor­ja­ta. 

Yhte­nä kat­sel­moin­nin toi­me­na on ilma­put­ken toi­min­ta­kun­non sel­vit­tä­mi­nen. Sen kaut­ta ilma pois­tuu säi­liös­tä sitä täy­tet­täes­sä. Jos ilma­put­kes­sa on tuk­keu­ma, saat­taa täyt­tö­ti­lan­tees­sa vaa­nia vahin­gon­vaa­ra. 

Käyt­tö­vuo­det vai­kut­ta­vat lait­teis­ton tur­val­li­seen toi­min­ta­kun­toon kuin mis­sä tahan­sa tek­nil­li­ses­sä lait­teis­tos­sa. Muo­vi­säi­liöi­hin voi toi­min­nal­lis­ten omi­nai­suuk­sien vuok­si tul­la käyt­tö vuo­sien mit­taan tur­val­li­suut­ta hei­ken­tä­viä muu­tok­sia. Tätä­kin asi­aa voi hyvin ver­ra­ta auto­jen huol­toon: tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si niis­sä sel­vi­te­tään jar­ru­jen, iskun­vai­men­nus­ten ja vas­taa­vien tur­val­li­suus­va­rus­tei­den toi­min­ta, ja tar­vit­taes­sa viat kor­ja­taan. 

Jos kat­sel­muk­ses­sa tode­taan kor­jat­ta­vaa, hyväk­syt­ty lii­ke voi teh­dä työt samal­la ker­taa tai eri toi­mek­sian­nos­ta. Asia­kas voi tie­ten­kin halu­tes­saan teet­tää kor­jauk­set muul­la­kin hyväk­sy­tyl­lä öljy­läm­mi­tys alan liik­keel­lä. Jos kus­tan­nuk­sia koi­tuu, ovat ne vähäi­siä mah­dol­lis­ten vahin­ko­jen kului­hin näh­den. 

Tur­val­li­suus­kat­sel­moin­nin teet­tä­mi­nen on siis erit­täin suo­si­tel­ta­vaa. Tämä jut­tu alkoi varau­tu­mi­s­asioil­la, ja öljy­säi­liön tur­val­li­nen käyt­tö­kun­to jos mikä on varau­tu­mis­ta. Ja sehän vas­ta muka­va tie­to onkin, jos kat­sel­muk­ses­sa tode­taan kai­ken ole­van hyväs­sä kun­nos­sa!