Koh­ti uusia hori­sont­te­ja: kii­tos Eero, ter­ve­tu­loa tule­vai­suus

Teks­ti Toni Deger­lund

Kuva Emil Pel­to­nen

Ter­ve­tu­loa Läm­möl­lä-leh­den uuteen aika­kau­teen! Pää­kir­joi­tuk­ses­sa on tapa­na vil­kais­ta tule­vai­suu­teen, mut­ta myös kat­sah­dus taak­se­päin on täl­lä ker­taa pai­kal­laan.

Eero Otro­nen, me kaik­ki tääl­lä Läm­mi­ty­se­ner­gia Yhdis­tyk­ses­sä ja Läm­möl­lä-leh­den luki­ja­kun­nas­sa tie­däm­me sinut ahke­ra­na puur­ta­ja­na, jon­ka työ leh­den hyväk­si on ollut suun­nan­näyt­tä­vää. Eeron pit­kä ja kun­nioi­tet­ta­va ura Läm­möl­lä-leh­den pää­toi­mit­ta­ja­na ja öljy- ja bio­polt­toai­nea­lal­la on ollut suun­ti­ma meil­le kai­kil­le. Nyt on aika nos­taa bägi olal­le ja siir­tyä vihe­riöl­le. Ansai­tut elä­ke­vuo­det odot­ta­vat, ja me tääl­lä toi­vo­tam­me sinul­le mon­ta onnis­tu­nut­ta kier­ros­ta suo­sik­ki­har­ras­tuk­ses­sa­si gol­fis­sa.

Olen itse saa­nut tutus­tua Eeroon ja Läm­mi­ty­se­ner­gia Yhdis­tyk­seen elo­kuun aika­na, kun Eero pereh­dyt­ti minut vies­tin­tä­koor­di­naat­to­rin teh­tä­vään.

Tek­ni­siä ter­me­jä on len­tä­nyt ilmas­sa, mut­ta media-alan ammat­ti­lai­se­na olen jo alka­nut omak­sua läm­mi­tys­tek­nii­kan kieh­to­vaa maa­il­maa. Nyt on aika kää­riä hihat ja sukel­taa uuteen.

Tule­vai­suu­des­sa Läm­möl­lä-leh­ti tulee uudis­tu­maan ja muo­tou­tu­maan moder­nik­si digi­taa­li­sek­si mediak­si. Videoi­ta, podcas­te­ja, digi­taa­li­nen alus­ta – nämä eivät ole pelk­kiä sano­ja vaan tule­vai­suu­den suun­ta. Mut­ta muu­tos ei ole pel­käs­tään tek­no­lo­gi­aa, vaan myös sisäl­tö on kes­kiös­sä.

Öljy­läm­mi­tys pal­ve­lee yli 100 000 koti­ta­lout­ta Suo­mes­sa. Nyky­ai­kai­nen ja var­ma läm­mi­tys­muo­to, uusiu­tu­va läm­mi­ty­söl­jy, on fos­sii­li­va­paa vaih­toeh­to. Hybri­di­läm­mi­tys, joka yhdis­tää läm­pö­pum­pun öljy­kat­ti­laan, on vas­taa­vas­ti kes­tä­vä rat­kai­su. Tämä ei ainoas­taan vähen­nä hii­li­diok­si­di- pääs­tö­jä, vaan koros­taa myös huol­to­var­muu­den tär­keyt­tä. Koti­ta­lou­det voi­vat olla oma­va­rai­sia ja luot­taa öljy­läm­mi­tyk­sen luo­tet­ta­vuu­teen.

Aikam­me haas­teet vaa­ti­vat roh­ke­aa ajat­te­lua ja kek­se­liäi­syyt­tä. Me tääl­lä Läm­mi­ty­se­ner­gia Yhdis­tyk­ses­sä olem­me val­mii­ta koh­taa­maan ne pää kohol­la ja kat­se tule­vai­suu­teen suun­nat­tu­na.

Nämä muu­tok­set eivät tapah­du yhdes­sä yös­sä, mut­ta askel aske­leel­ta me siir­räm­me koko alan aivan uudel­le ja nyky­ai­kai­sel­le tasol­le.

Täs­sä leh­des­sä aloi­tam­me mat­kan koh­ti uut­ta aikaa. Toi­vo­tan tei­dät, rak­kaat luki­jat, mukaan täl­le mat­kal­le. Ja Eerol­le toi­vo­tan mitä par­haim­pia golf­het­kiä!