Öljy­läm­mi­tyk­sel­lä edel­leen mer­kit­tä­vä roo­li kiin­teis­tö­jen huol­to­var­muu­den kan­nal­ta

Teks­ti Arto Han­nu­la

Kuva LEY

Kesä­lo­mat ovat taka­na, ja pik­ku­hil­jaa läm­mi­tys­kausi taas lähes­tyy. Öljy­läm­mit­tä­jien ajo­jah­ti on jo hie­man laan­tu­nut, mut­ta edel­leen tyr­ky­te­tään läm­mi­tys­jär­jes­tel­män vaih­ta­mis­ta.

Elo­kuu jo osoit­ti, kuin­ka haa­voit­tu­vais­ta ja epä­var­maa pörs­si­säh­kön hin­noit­te­lu on.

Ener­gia­teol­li­suu­den seli­tyk­set satun­nai­sis­ta ja saman­ai­kai­sis­ta yllä­tyk­sis­tä eivät oikein vakuu­ta. Kaik­ki tie­tä­vät, että tal­vel­la kovil­la pak­ka­sil­la tulee ole­maan tyyn­tä. Yksi­kin yllät­tä­vä huol­to­sei­sok­ki ydin­voi­ma­las­sa tai Ruot­sin siir­to­yh­teyk­sien häi­riö suo­ras­taan räjäyt­tää pörs­si­säh­kön hin­nan.

Jos kulut­ta­ja­hin­ta elo­kuus­sa jo kävi 0,70 eurossa/ kWh, ja sii­hen on vie­lä lisät­tä­vä siir­to­mak­sut ja verot, öljyl­lä läm­mit­tä­mi­nen kuu­los­taa­kin jo hal­val­ta. Öljy­läm­mi­tys mak­saa noin 0,15 €/kWh, ja jos täyt­tää säi­liön hyvis­sä ajoin ennen tal­vea, ei hin­ta­kaan muu­tu, vaik­ka oli­si mil­lai­nen pak­ka­nen. Öljy­läm­mit­tä­jä, jol­la on säi­liös­sään vuo­den ener­gian­tar­vet­ta vas­taa­va polt­toai­ne­mää­rä, voi rau­hal­li­sin mie­lin bud­je­toi­da menot läm­mi­tyk­seen tule­van tal­ven varal­le.

Mikä­li öljy­läm­mit­tä­jää huo­les­tut­ta­vat hii­li­diok­si­di­pääs­töt, voi siir­tyä käyt­tä­mään uusiu­tu­vaa läm­mi­ty­söl­jyä. Sil­loin myös tie­tää, ettei polt­toai­ne tule aina­kaan min­kään kier­to­tien kaut­ta Venä­jäl­tä.

Kos­ka uusiu­tu­va läm­mi­ty­söl­jy palaa puh­taam­min – eli se ei nokea kat­ti­laa – myös­kään kulu­tus ei kas­va, vaan voi olla jopa pie­nem­pää kuin ennen.

Toi­nen vaih­toeh­to on siir­tyä hybri­di­läm­mit­tä­jäk­si, jol­loin voi itse vali­ta, käyt­tää­kö öljyä vai säh­kö­pe­rus­teis­ta läm­mi­tys­tä esi­mer­kik­si läm­pö­pum­pul­la. Hybri­di­läm­mi­tyk­ses­sä on myös se hyö­ty, että vaik­ka­pa ilma­ve­si­läm­pö­pum­pul­la voi läm­mit­tää pit­käl­le tal­veen, jol­loin sen hyö­ty­suh­de on par­haim­mil­laan. Öljyl­le voi vaih­taa, kun pak­ka­nen kiris­tyy ja vas­taa­vas­ti kat­ti­lal­la on paras mah­dol­li­nen hyö­ty­suh­de.

Pala­taan vie­lä säh­kön hin­taan. Kun läm­pö­pum­pun hyö­ty­suh­de on 3 kuten ylei­ses­ti ilma- vesi­läm­pö­pum­pul­la öljy­läm­mi­tei­sis­sä talois­sa, läm­mi­tyk­sen hin­nak­si tulee verot ja siir­to­mak­sut huo­mioi­den 0,76 € / 3 = 0,25 €/kWh. Öljyl­lä läm­mit­tää siis noin 10 snt hal­vem­mal­la! Kun lait­teet vie­lä on huol­let­tu ja hoi­det­tu ammat­ti­lais­ten puo­les­ta, tie­tää, että läm­pöä riit­tää kai­kis­sa olo­suh­teis­sa.  

Arto Han­nu­la on Läm­mi­ty­se­ner­gia Yhdis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja