Ter­ve­tu­loa täy­sin uuteen Läm­möl­lä-verk­ko­leh­teen!

Teks­ti Toni Deger­lund

Hyvä luki­jam­me,

Aloi­tam­me uuden aika­kau­den Läm­möl­lä-leh­den his­to­rias­sa – ja mikä paras­ta, teem­me sen yhdes­sä tei­dän kans­san­ne. Olem­me astu­neet roh­keas­ti digi­taa­li­sen vies­tin­nän maa­il­maan, ja osoit­tees­sa lammolla.fi kukois­taa nyt uudis­tu­nut verk­ko­leh­tem­me. Tämä ensim­mäi­nen pää­kir­joi­tus mer­kit­see uuden luvun alkua, jos­sa yhdis­ty­vät perin­teet ja nyky­ai­kai­nen sisäl­lön­tuo­tan­to.

Läm­möl­lä-leh­ti on saa­nut kun­nian pal­vel­la uskol­lis­ta luki­ja­kun­taan­sa vuo­sien ajan, tuo­den ajan­koh­tais­ta ja tär­ke­ää tie­toa kai­kil­le koti­ta­louk­sil­le, jul­ki­sil­le kiin­teis­töil­le ja yri­tyk­sil­le, jot­ka arvos­ta­vat öljy­läm­mi­tyk­sen tuo­maa läm­pöä ja muka­vuut­ta. Nyt, digi­taa­li­sen uudis­tuk­sem­me myö­tä, voim­me tar­jo­ta teil­le entis­tä­kin laa­duk­kaam­paa ja moni­puo­li­sem­paa sisäl­töä.

Uusi verk­ko­leh­tem­me ei ole pel­käs­tään paik­ka lukea kir­joi­tet­tua sisäl­töä; se on koko­nais­val­tai­nen koke­mus. Kuu­kausit­tain ilmes­ty­vän pää­ar­tik­ke­lin rin­nal­le tar­joam­me lyhyem­piä uuti­sia, syven­tä­viä podcas­te­ja ja kiin­nos­ta­via videoi­ta. Tämä mul­ti­me­di­aa­li­nen lähes­ty­mis­ta­pa antaa meil­le mah­dol­li­suu­den käsi­tel­lä aihei­ta moni­puo­li­ses­ti ja tuo­da ne lähem­mäs luki­jaam­me uudel­la ja elä­väi­sel­lä taval­la.

Läm­pi­mäi­set-osios­sa voit­te naut­tia pää­kir­joi­tuk­sis­ta­ni, kolum­neis­ta, näkö­kul­mis­ta ja muus­ta mie­len­kiin­toi­ses­ta luet­ta­vas­ta, kun taas Pin­nal­la-osio koko­aa yhteen alan ajan­koh­tai­set aiheet eri mediois­ta. Tämä kaik­ki on suun­ni­tel­tu tei­tä, arvok­kai­ta luki­joi­tam­me, var­ten.

Uudis­tuk­sem­me taus­tal­la on halu pal­vel­la tei­tä vie­lä parem­min, tuo­da esiin tär­kei­tä aihei­ta ja luo­da yhtei­sö, joka jakaa tie­don ja koke­muk­set läm­möl­lä. Meil­le on tär­ke­ää, että Läm­möl­lä-leh­ti pysyy luo­tet­ta­va­na, mut­ta samal­la tuo­ree­na ja elä­vä­nä läh­tee­nä kai­kil­le öljy­läm­mi­tyk­sen paris­sa toi­mi­vil­le.

Ote­taan yhdes­sä iso harp­paus koh­ti tule­vai­suut­ta, säi­lyt­täen kui­ten­kin läm­pi­mät perin­teem­me. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa mukaan mat­kal­le, joka on täyn­nä uut­ta oppi­mis­ta, innos­ta­via het­kiä ja ennen kaik­kea, yhtei­söl­li­syyt­tä.

Kii­tos, että olet­te muka­na täs­sä uudes­sa luvus­sa. Odo­tam­me innol­la, että pää­sem­me jaka­maan kans­san­ne kai­ken sen hyvän, mitä tule­vai­suus tuo tul­les­saan.

Läm­möl­lä,

Toni Deger­lund
Pää­toi­mit­ta­ja, Läm­möl­lä-leh­ti
toni.degerlund@ley.fi