Aja­tus hyvä, mut­ta vies­tin­tä sak­kaa – hal­li­tuk­sen peri­aa­te­pää­tös­tä on tul­kit­ta­va rau­ta­lan­gas­ta vään­täen

Teks­ti Timo Man­sik­ka-Aho

Jo aiem­min vilk­kaa­na käy­nyt yhteis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu läm­mi­tyk­ses­tä sai tuul­ta pur­jei­siin huh­ti­kuus­sa, kun Suo­men hal­li­tus jul­kai­si peri­aa­te­pää­tök­sen fos­sii­li­sen läm­mi­ty­söl­jyn käy­tön lopet­ta­mi­ses­ta. Eri­tyi­sa­vus­ta­ja Tee­mu Har­ti­kai­nen ker­toi Läm­mi­tys­tek­niik­ka­päi­vil­lä asioi­den todel­li­sen lai­dan.

Jo aiem­min vilk­kaa­na käy­nyt yhteis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu läm­mi­tyk­ses­tä, ener­gia­muo­dois­ta ja ympä­ris­tö­ta­voit­teis­ta sai reip­paan­lai­ses­ti tuul­ta pur­jei­siin huh­ti­kuus­sa, kun Suo­men hal­li­tus jul­kai­si peri­aa­te­pää­tök­sen fos­sii­li­sen läm­mi­ty­söl­jyn käy­tön lopet­ta­mi­ses­ta.

Tilan­net­ta ei yhtään sel­keyt­tä­nyt vähin­tään­kin epä­sel­väk­si jää­nyt vies­tin­tä, jos­sa ter­me­jä sekoi­tel­tiin ja jon­ka joh­to­pää­tök­sis­sä vedet­tiin mut­kat suo­rik­si val­ta­kun­nan pää­me­dioi­ta myö­ten.

Öljy­läm­mit­tä­jät huo­les­tui­vat. Ei ole tuu­les­ta tem­mat­tua aja­tel­la vies­tin­nän aikaan­saa­neen myös päät­tä­vil­lä tahoil­la jon­kin­lais­ta pään­raa­vin­taa – aina­kin, jos klik­kiot­si­koi­den mukai­ses­ti öljy­läm­mit­tä­mi­sel­le lai­tet­tai­siin totaa­li­kiel­to. Edel­li­sen hal­li­tuk­sen teke­mä pää­tös myön­tää 4 000 euron tap­po­ra­ha niil­le, jot­ka toi­mi­van öljy­kat­ti­lan romut­tai­si­vat ja teki­si­vät monin­ker­tai­sen inves­toin­nin uuteen läm­mi­tys­jär­jes­tel­mään, oli jo maa­lan­nut mie­len­mai­se­man, jos­sa voi poliit­ti­sil­ta päät­tä­jil­tä odot­taa mel­kein­pä mitä tahan­sa.

Eri­tyi­sa­vus­ta­ja Tee­mu Har­ti­kai­nen kävi viik­ko peri­aa­te­pää­tök­sen jul­kis­ta­mi­sen jäl­keen Läm­mi­tys­tek­niik­ka­päi­vil­lä ker­to­mas­sa asioi­den todel­li­sen lai­dan.

”Jokai­nen voi ja saa jat­kos­sa­kin päät­tää, mil­lai­sel­la öljyl­lä läm­mit­tää.”

Tämä ei tie­ten­kään tar­koit­tai­si sitä, ettei­kö hal­li­tus teki­si aktii­vis­ta työ­tä fos­sii­li­sen läm­mi­ty­söl­jyn käy­tön vähen­tä­mi­sek­si ja jopa sii­tä luo­pu­mi­sek­si, mut­ta kos­ka kysees­sä on peri­aa­te­pää­tös, se ei sinäl­lään vel­voi­ta ketään teke­mään mitään.

Hybri­di­läm­mi­tyk­sen osa­na öljy­kat­ti­la toi­mii vain vuo­den kyl­mim­pi­nä ajan­jak­soi­na, mikä vähen­tää öljyn kulu­tus­ta.

Öljy pitää yhteis­kun­nan rat­taat liik­kees­sä

Öljy­läm­mit­tä­mi­nen on mones­sa mie­les­sä tär­keä läm­mi­tys­muo­to koko yhteis­kun­nan kan­nal­ta. Se mah­dol­lis­taa huol­to­var­muu­den edel­lyt­tä­män mää­rän läm­mi­tys­tä ja tasaa säh­kö­ver­kon kulu­tus­piik­kiä eten­kin pauk­ku­pak­ka­sil­la. Jos kaik­ki Suo­men 120 000 öljy­läm­mit­tä­jää vaih­tai­si­vat saman tien säh­köön, säh­kö­verk­ko romah­tai­si kapa­si­tee­tin puut­tee­seen. Puhu­mat­ta­kaan sii­tä, mitä raju kulu­tuk­sen kas­vu teki­si pörs­si­säh­kön hin­nal­le.

Yksioi­koi­nen vaih­ta­mi­nen säh­köön ei ole hal­li­tuk­sen­kaan mie­les­tä sen enem­pää kan­nat­ta­vaa kuin suo­si­tel­ta­vaa.

Tee­mu Har­ti­kai­sen mie­les­tä monie­ner­gia­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä on Suo­men olois­sa kaik­kein jär­ke­vin. Näin ollen on myös sel­vää, että toi­mi­vis­ta öljy­kat­ti­lois­ta kiin­ni pitä­mi­nen on kaik­kien etu. Lait­teet kan­nat­taa käyt­tää elin­kaa­ren­sa pää­hän sen sijaan, että ne vie­täi­siin ennen­ai­kai­ses­ti kaa­to­pai­kal­le 4 000 euron kiil­to sil­mis­sä.

Kun tuo tap­po­ra­ha on nyt tulos­sa tien­sä pää­hän, onkin hyvä paik­ka poh­din­nal­le: voi­si­ko vas­taa­van­lais­ta avus­tus­ta har­ki­ta hybri­di­jär­jes­tel­mään siir­ty­vil­le öljy­läm­mit­tä­jil­le?

”Hybri­di­läm­mi­tyk­sen osa­na öljy­kat­ti­la toi­mi­si vain vuo­den kyl­mim­pi­nä ajan­jak­soi­na, ja näin sen eli­ni­kä pite­ni­si huo­mat­ta­vas­ti. Tämän myö­tä öljyn kulu­tus vähe­ni­si, ja läm­mit­tä­jien kyn­nys kor­va­ta fos­sii­li­nen polt­to­öl­jy uusiu­tu­val­la madal­tui­si var­mas­ti.”

Jos ajat­te­lee, että aiem­man hal­li­tuk­sen myön­tä­mä 4 000 euron avus­tus oli käy­tet­tä­vä täy­sin uuteen, kym­me­niä tuhan­sia euro­ja mak­sa­vaan läm­mi­tys­jär­jes­tel­mään, kuu­los­taa vas­taa­va tuki jopa suo­raan uusiu­tu­van läm­mi­ty­söl­jyn polt­ta­mi­seen suo­ras­taan lois­ta­val­ta ideal­ta. Tämä kom­pen­soi­si hin­tae­roa fos­sii­li­seen läm­mi­ty­söl­jyyn ja totut­tai­si läm­mit­tä­jät ympä­ris­töys­tä­väl­li­seen vaih­toeh­toon.

“Toi­vom­me, että tar­joa­mam­me kan­nus­teet hel­pot­ta­vat fos­sii­li­ses­ta läm­mi­ty­söl­jys­tä luo­pu­mis­ta, mut­ta lop­pu­jen lopuk­si kyse on jokai­sen omis­ta arvois­ta”, sanoo elin­kei­no­mi­nis­te­ri Wil­le Ryd­ma­nin eri­tyi­sa­vus­ta­ja Tee­mu Har­ti­kai­nen.

Vies­tin­nän roo­li peri­aa­te­pää­tök­sen toteu­tu­mi­ses­sa

Tee­mu Har­ti­kai­nen kehot­taa öljy­alan toi­mi­joi­ta aktii­vi­suu­teen. Kaik­ki on pal­jol­ti kiin­ni sii­tä, pääs­tään­kö näi­hin asioi­hin toden teol­la tart­tu­maan tämän hal­li­tus­kau­den aika­na. Hal­li­tuk­sen peri­aa­te­pää­tös on herät­tä­nyt pal­jon kysy­myk­siä öljy­läm­mit­tä­mi­ses­tä, ja media on ker­to­nut asiois­ta tähän asti vähin­tään­kin vaih­te­le­val­la tyy­lil­lä. Sel­keä vies­tin­tä on nyt entis­tä­kin tär­keäm­pää.

”Vies­tin­tä on tär­keä osa peri­aa­te­pää­tök­sen toteu­tu­mis­ta. Öljy­läm­mit­tä­jil­lä on olta­va tie­to sii­tä, mit­kä hei­dän vaih­toeh­ton­sa oikeas­ti ovat.”

Peri­aa­te­pää­tök­sen­sä mukai­ses­ti hal­li­tus on ryh­ty­nyt eri­lai­siin tukia, vero­tus­ta ja inves­toin­te­ja käsit­te­le­viin toi­men­pi­tei­siin luo­dak­seen öljy­läm­mit­tä­jil­le parem­mat edel­ly­tyk­set fos­sii­li­sis­ta läm­mi­ty­söl­jyis­tä luo­pu­mi­seen. Esi­mer­kik­si raken­ta­mi­sen ener­gia­te­hok­kuut­ta, uusiu­tu­van ener­gian vähim­mäis­vaa­ti­muk­sia ja kevyen polt­to­öl­jyn bio-osuu­den jake­lu­vel­voi­tet­ta arvioi­daan peri­aa­te­pää­tök­sen näkö­kul­mas­ta. Myös vies­tin­tään ja ener­gia­neu­von­taan liit­ty­viä toi­men­pi­tei­tä on pää­tet­ty ottaa käyt­töön.

Fos­sii­li­ses­ta läm­mi­ty­söl­jys­tä luo­pu­mi­sen toteu­tu­mis­ta tar­kas­tel­laan vuo­si­na 2025 ja 2028. Jos 2030-luvun alkuun ase­tet­tu tavoi­te ei vai­ku­ta toteu­tu­van, käyt­töön voi­daan ottaa uusia tai vah­vis­tet­tu­ja toi­men­pi­tei­tä.

Tee­mu Har­ti­kai­nen sum­maa, että vaik­ka hal­li­tus pyr­kii toi­men­pi­teil­lään kan­nus­ta­maan öljy­läm­mit­tä­jiä vaih­ta­maan uusiu­tu­vaan läm­mi­ty­söl­jyyn, se ei mil­lään muo­toa aio – tai edes voi – estää fos­sii­li­sen öljyn osta­mis­ta tai myy­mis­tä.

”Tämä on täs­sä koh­taa kulut­ta­jan oma valin­ta. Toi­vom­me, että tar­joa­mam­me kan­nus­teet hel­pot­ta­vat fos­sii­li­ses­ta läm­mi­ty­söl­jys­tä luo­pu­mis­ta, mut­ta lop­pu­jen lopuk­si kyse on jokai­sen omis­ta arvois­ta.”

Kuun­te­le Läm­möl­lä-Repor­taa­si, jos­sa elin­kei­no­mi­nis­te­ri Wil­le Ryd­ma­nin eri­tyi­sa­vus­ta­ja Tee­mu Har­ti­kai­nen vuo­den 2024 Läm­mi­tys­tek­niik­ka­päi­vil­lä esi­tel­ty­jä lin­jauk­sia: