Hybri­di­läm­mi­tys teki Han­nun pan­nu­huo­nees­ta ener­gia- ja kus­tan­nus­te­hok­kaan

Teks­ti Emi­lia Käs­mä

Kuvat Toni Deger­lund

Kun läm­mi­ty­söl­jyn hin­ta alkoi kivu­ta kor­keuk­siin, Han­nu Vuo­ris­to tote­si, että jotain on teh­tä­vä. Pai­kal­li­nen fik­su put­ki­mies suo­sit­te­li läm­pö­pum­pun asen­ta­mis­ta öljy­läm­mi­tyk­sen rin­nal­le. Rat­kai­su on osoit­tau­tu­nut Han­nul­le niin sopi­vak­si, että put­ki­mie­hel­le tuli tar­jot­tua pul­la­kah­vit kii­tok­sek­si.

Han­nu ja Pirk­ko Vuo­ris­ton kah­den asuin­ker­rok­sen oma­ko­ti­ta­lo sijait­see Salos­sa. Läm­mi­tet­tä­vää asuin­pin­ta-alaa on ala­ker­ras­sa 100 m2, ylä­ker­ras­sa taas 70 m2.

”Tämä on vuon­na 1945 val­mis­tu­nut lau­ta­sei­näi­nen talo, jos­sa on 12 sen­tin purue­ris­te ja sisä­ti­lo­jen puo­lel­la on 12 mm Hall­tex. Ylä­poh­jaan on lisät­ty Eko­vil­lan eris­tet­tä”, Han­nu ker­too talos­taan.

Talon läm­mi­tys­jär­jes­tel­mäk­si teh­tiin jo raken­nus­vai­hees­sa kes­kus­läm­mi­tys. Jos­sain vai­hees­sa han­kit­tu öljy­kat­ti­la vaih­det­tiin vuon­na 2000 Jämä Nova S ‑öljy­kat­ti­laan Oilo­nin polt­ti­mel­la. 

“Kat­ti­la on hyväs­sä kun­nos­sa. Sil­le on arvioi­tu käyt­töiäk­si vie­lä 20 vuot­ta, ellei mitään dra­maat­tis­ta tapah­du”, Han­nu sanoo.

Ikku­na­re­mont­ti ala­ker­taan on teh­ty kym­men­kun­ta vuot­ta sit­ten, mut­ta isom­pi läm­mi­tyk­seen liit­ty­vä remont­ti toteu­tet­tiin vuon­na 2017, kun läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä uusit­tiin lat­tia­läm­mi­tyk­sel­lä ja ylä­ker­ran nyky­ai­kai­sil­la pat­te­reil­la.

Syk­syyn 2022 talo läm­pe­si puh­taas­ti öljyl­lä, mut­ta hin­nan­ko­ro­tus­ten kan­nus­ta­ma­na Vuo­ris­to­jen taloon asen­net­tiin put­ki­mie­hen suo­sit­te­le­ma hybri­di­läm­mi­tyk­seen sovel­tu­va läm­pö­pump­pu.

“Öljy­läm­mi­tyk­ses­tä en halun­nut koko­naan luo­pua sen käyt­tö­help­pou­den ja var­muu­den vuok­si. Ja öljy­kat­ti­la toi­mii myös läm­mi­tys­jär­jes­tel­män jako­lait­tee­na.”

Ener­gia­las­ku läh­ti­kin pie­nen­ty­mään, mihin vai­kut­ti­vat läm­mi­tys­re­mon­tin lisäk­si muut­kin talon paik­kai­lut. Kun kodin läm­mi­tys­ta­paa ollaan muut­ta­mas­sa, on samal­la hyvä het­ki ottaa löy­sät pois talon ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta yleen­sä, huo­maut­taa Moti­van asuin­ra­ken­nus­ten ener­gia­te­hok­kuu­den ja uusiu­tu­van ener­gian asian­tun­ti­ja Tee­mu Ket­tu­nen.

“Tii­vis­te­tään ikku­nat, kat­so­taan mis­sä kun­nos­sa ovat vent­tii­lit, ovat­ko ter­mos­taa­tit kun­nos­sa, mil­lai­nen ylä­poh­jan eris­tys­ta­so on ja niin päin pois. Kun talo on ener­gia­te­hok­kaam­pi, sel­vi­tään mata­lam­mal­la läm­pö­ti­lal­la pat­te­reis­sa.”

Hybri­di­läm­mi­tyk­sel­lä sääs­tö­ta­voit­tei­den alle

Vuo­ris­ten uuteen läm­pö­pump­pu­ko­ko­nai­suu­teen kuu­luu ulko­yk­sik­kö ja kel­la­ri­ti­las­sa sijait­se­va läm­mön­vaih­din, jos­ta joh­de­taan kuu­maa vet­tä pan­nuun. Se toi­mii läm­mön­ja­ko­lait­tee­na asuin­ti­lo­jen puo­lel­le. Läm­pö­pum­pun säh­kön­ku­lu­tuk­seen on oma mit­ta­ri, jos­ta saa­daan tark­kaa dataa ja jol­la jär­jes­tel­mää voi­daan ohja­ta.

Kun läm­pö­ti­la las­kee alle 15 pak­ka­sas­teen, ulko­yk­sik­kö on kovil­la. Sil­loin on aika pis­tää öljy­pol­tin pääl­le. Tämä on hybri­di­läm­mi­tyk­sen ydin­tä – eri tilan­teis­sa eri läm­mi­tys­rat­kai­sut ovat opti­maa­li­sim­mil­laan.

Remon­tin ainoat kulut ovat tul­leet ulko­yk­si­kös­tä. Asen­nuk­si­neen ja säh­kö­töi­neen Han­nu ker­too koko­nai­suu­den aiheut­ta­neen kulu­ja pyö­reät 10 000 euroa (läm­pö­pump­pu asen­nuk­si­neen 5 700 e, saa­mat­ta jää­nyt avus­tus 4000 e öljy­läm­mi­tyk­ses­tä luo­pu­jal­le). Hei­dän taloon­sa ilma­ve­si­läm­pö­pum­pun asen­nus ja öljy­lait­tei­den asial­li­nen hävit­tä­mi­nen oli­si Han­nun mukaan kus­tan­ta­nut vajaa 20 000 euroa. Joten hyvin toi­mi­van öljy­läm­mi­tys­lait­teis­ton säi­lyt­tä­mi­nen on siis sääs­tä­nyt ison tukun rahaa, mut­ta tot­ta kai myös mui­ta resurs­se­ja.

Han­nun las­ke­mis­ta on help­po huo­ma­ta, kuin­ka mer­kit­tä­vää sääs­töä läm­mi­tys­ku­luis­sa on saa­tu aikaan.

Ennen syk­syä 2022 Vuo­ris­toil­la kului vuo­des­sa noin 2 000 lit­raa öljyä. Nyt uudel­la hybri­di­jär­jes­tel­mäl­lä läm­pö­pump­pu on kulut­ta­nut 9 384 kWh säh­köä, öljyä 60 lit­raa.

”Mei­dän hin­noil­lam­me, 17 snt/kwH ja 1,60 €/l, koko vuo­den aika­na läm­mi­tyk­seen kulu­nut raha­mää­rä on pari euroa vail­le 1 700 euroa, joka on mie­les­tä­ni ihan mal­til­li­nen.”

Vuo­ris­to­jen tavoit­tee­na oli pääs­tä vuo­si­hin­nas­sa 2 000 euroon – sii­hen, mikä oli hin­ta hal­van läm­mi­ty­söl­jyn aika­na. Han­nu on las­ke­nut, että jos kulu­nut vuo­si oli­si pitä­nyt läm­mit­tää pel­käl­lä öljyl­lä, kulut oli­si­vat olleet 3 200 euroa. Inves­toin­ti mak­saa siis itsen­sä takai­sin aivan het­kes­sä.

Läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien hin­to­jen ja kan­nat­ta­vuu­den ver­tai­lu on tie­ten­kin tapaus- ja talo­koh­tai­sia. Huo­mioon on kui­ten­kin otet­ta­va talon raken­ne ja per­heen koko. Vuo­ris­tot­kin kyl­pe­vät piha­sau­nas­sa, mikä sääs­tää läm­pi­män veden käyt­töä. Keit­tiös­sä taas läm­pi­ää puu­hel­la.

Moti­van Tee­mu Ket­tu­nen­kin huo­maut­taa, että monet asiat vai­kut­ta­vat hybri­di­läm­mi­tyk­sen las­ken­nal­li­suu­teen.

“Kyl­lä mei­dän­kin neu­von­nan yhtey­des­sä täy­tyy aina läh­teä liik­keel­le sii­tä koh­de­koh­tai­suu­des­ta ja taus­toit­taa tilan­ne hyvin: mil­lai­nen koh­de on, mil­lai­set asuk­kaat, min­kä­lai­sia tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mia on ja tie­ten­kin mitä tavoi­tel­laan, että ymmär­re­tään koko­nai­suus.”

Kun taus­ta­sel­vi­tyk­set omas­ta kodis­ta tekee hyvin, voi Vuo­ris­to­jen tavoin löy­tää ener­gia- ja kus­tan­nus­te­hok­kaan uuden rat­kai­sun.

”Mei­dän tilan­tees­sam­me olen hybri­di­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mään erit­täin tyy­ty­väi­nen. Sopii vie­lä elä­ke­läis­ten bud­jet­tiin ihan hyvin”, Han­nu pun­nit­see.

Uuden jär­jes­tel­män vin­kan­nut put­ki­mies­kin on pul­la­kah­vi­tet­tu – niin erin­omai­sen sopi­va hybri­di­läm­mi­tys Vuo­ris­toil­le on.

Kat­so videol­ta Vuo­ris­to­jen uuden läm­mi­tys­jär­jes­tel­män yksi­tyis­koh­dat.

Huo­lel­li­sel­la taus­ta­työl­lä omaan kotiin sopi­va rat­kai­su

Han­nu suo­sit­te­lee hybri­di­läm­mi­tys­tä varauk­set­ta, jos olo­suh­teet ovat kun­nos­sa. Toi­mi­va ja käyt­töi­kää omaa­va öljy­kat­ti­la on läh­tö­koh­ta, johon läm­pö­pum­pun voi yhdis­tää. Uudis­tus on Han­nun mukaan onnis­tu­nut niin talou­den puo­les­ta kuin ilmas­to­ys­tä­väl­li­syy­den näkö­kul­mas­ta.

”Kun jos­kus oste­taan vie­lä sit­ten käyt­töön uusiu­tu­va läm­mi­ty­söl­jy, voi­daan sanoa, että tämä on erit­täin eko­lo­gi­nen jär­jes­tel­mä.”

Moti­van Tee­mu Ket­tu­nen kyt­kee hybri­di­läm­mi­tyk­sen eko­lo­gi­suu­den lisäk­si huol­to­var­muu­teen.

“Kyl­lä­hän se on huol­to­var­muut­ta paran­ta­va teki­jä, että meil­lä on mah­dol­li­suus hyö­dyn­tää eri­lai­sia läm­mön­läh­tei­tä – oli se sit­ten puu­ta, säh­köä tai öljyä. Jos on mon­ta eri vaih­toeh­toa, se on huol­to­var­muu­den näkö­kul­mas­ta parem­pi. Mer­kit­tä­vin seik­ka on se, että sil­loin pys­ty­tään hal­lit­se­maan säh­kön­ku­lu­tus­huip­pu­ja ja ohjaa­maan kulu­tus­ta nii­hin ajan­koh­tiin, kun säh­kö on edul­lis­ta. Näin paran­ne­taan säh­kö­ver­kon toi­mi­vuut­ta. Hybri­di­läm­mi­tys tuo säh­kön­ku­lu­tuk­seen jous­to­mah­dol­li­suuk­sia.”

Kuun­te­le Läm­möl­lä-podcas­tin jak­sos­ta 2/2024, mil­lai­sen hybri­di­läm­mi­tys­jär­jes­tel­män Moti­van Tee­mu Ket­tu­nen itse raken­tai­si. Samas­sa jak­sos­sa kuu­let salo­lai­ses­ta ener­gia­re­mon­tis­ta Han­nu Vuo­ris­ton omin sanoin.

Moti­van Moti­van asuin­ra­ken­nus­ten ener­gia­te­hok­kuu­den ja uusiu­tu­van ener­gian asian­tun­ti­ja Tee­mu Ket­tu­nen ker­too, mitä on hybri­di­läm­mi­tys

 “Hybri­di­läm­mi­tyk­sel­lä tar­koi­te­taan käy­tän­nös­sä sitä, että esi­mer­kik­si asun­non läm­mi­tyk­ses­sä käy­te­tään useam­paa rin­nak­kais­ta läm­mi­tys­muo­toa”, kiteyt­tää Tee­mu Ket­tu­nen.

Hybri­di­läm­mi­tyk­sen etu perus­tuu sii­hen, että eri läm­mi­tys­muo­dot ovat par­haim­mil­laan eri­lai­sis­sa sää­olo­suh­teis­sa. Hybri­di­läm­mit­tä­jä voi vali­ta olo­suh­tee­seen sopi­van ja jär­ke­vim­män läm­mi­tys­muo­don.

“Esi­mer­kik­si öljy­kat­ti­la toi­mii oikein hyvin koval­la­kin pak­ka­sel­la, Ja ilma­ve­si­läm­pö­pump­pu taas tuot­taa hyvin edul­lis­ta läm­mi­tys­tä vähän leu­dom­mil­la tal­vi­ke­leil­lä.”

Yleen­sä hybri­di­läm­mi­tyk­ses­sä on perus­läm­mi­tys­muo­to, joka hoi­taa pää­osan läm­mi­tyk­ses­tä. Se voi olla vaik­ka­pa varaa­vaa tuli­si­jaa, ilma­läm­pö­pump­pu, öljy­kat­ti­la tai hake­kat­ti­la. Sen lisä­nä on täy­den­tä­viä rin­nak­kai­sia läm­mi­tys­muo­to­ja. Hybri­di­läm­mi­tyk­sel­lä läm­mi­tys­jär­jes­tel­män hyö­ty­suh­de voi­daan opti­moi­da erin­omai­sim­mil­leen.