Uusiu­tu­van ener­gia­val­lan­ku­mouk­sen Aal­loil­la – EU:n raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kuus­di­rek­tii­vi avaa uusia ovia

Euroo­pan unio­ni on hyväk­sy­nyt raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kuus­di­rek­tii­vin (EPBD), joka tuo muka­naan mer­kit­tä­viä muu­tok­sia läm­mi­ty­sa­lal­le. Direk­tii­vi tukee uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen käyt­töä, joka on eri­tyi­sen tär­ke­ää öljy­läm­mi­tyk­sen tule­vai­suu­den kan­nal­ta.

– Toi­men­pi­teet, joi­ta EU:n ener­gia­te­hok­kuus­di­rek­tii­vi edel­lyt­tää, tar­joa­vat mer­kit­tä­viä mah­dol­li­suuk­sia uusiu­tu­vien nes­te­mäis­ten ja kaa­su­mais­ten polt­toai­nei­den käyt­töö­no­tol­le, Läm­mi­ty­se­ner­gia Yhdis­tys ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Arto Han­nu­la tote­aa.

– On hie­noa näh­dä, että nykyi­set öljy- ja kaa­su­läm­mi­tys­tek­no­lo­giat ovat jo val­mii­na vas­taa­maan näi­hin uusiin vaa­ti­muk­siin.

Uusiu­tu­vat polt­toai­neet – kes­tä­vän läm­mi­tyk­sen avain

EU:n aset­ta­mat uudet vaa­ti­muk­set luo­vat van­kan poh­jan uusiu­tu­vien polt­toai­nei­den laa­ja­mit­tai­sel­le käyt­töö­no­tol­le. Direk­tii­vi tukee siir­ty­mis­tä pois fos­sii­li­sis­ta polt­toai­neis­ta ja edis­tää uusien, pääs­töt­tö­mien raken­nus­ten raken­ta­mis­ta vuo­des­ta 2030 alkaen.

– Uusiu­tu­van läm­mi­ty­söl­jyn käyt­töön­ot­to on nopea ja edul­li­nen tapa vähen­tää eril­lis­läm­mi­tyk­sen CO2-pääs­tö­jä, Han­nu­la koros­taa.
– Suo­mi on täs­sä­kin edel­lä­kä­vi­jä, sil­lä meil­lä on uusiu­tu­va läm­mi­ty­söl­jy jo koko maan kat­ta­vas­sa jake­lus­sa.

Yhteis­työn mer­ki­tys ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­ses­sa

Direk­tii­vi koros­taa koko raken­nusa­lan yhteis­työn tär­keyt­tä EU:n ener­gia­te­hok­kuus­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa.

– Yhteis­työl­lä ja oikeil­la panos­tuk­sil­la voim­me saa­vut­taa mer­kit­tä­viä edis­ty­sas­ke­lei­ta ener­gia­te­hok­kuu­des­sa ja vih­reäs­sä siir­ty­mäs­sä, Han­nu­la sanoo ja jat­kaa, tämä on sekä talou­del­li­nen että ympä­ris­töl­li­nen mah­dol­li­suus, jota emme saa jät­tää käyt­tä­mät­tä.

Mitä Tämä Tar­koit­taa Öljy­läm­mit­tä­jäl­le?

Vaik­ka direk­tii­vi edis­tää uusiu­tu­via ener­gia­muo­to­ja, se ei pako­ta öljy­läm­mit­tä­jiä välit­tö­miin jär­jes­tel­mä­muu­tok­siin. Sen sijaan se tar­jo­aa mah­dol­li­suuk­sia päi­vit­tää nykyi­set jär­jes­tel­mät ja siir­tyä asteit­tain uusiu­tu­vaan läm­mi­ty­söl­jyyn.

– Öljy­läm­mit­tä­jät voi­vat jat­kaa rau­has­sa läm­mit­tä­mis­tään öljy­kat­ti­lal­la ja miet­tiä pidem­mil­lä aika­jän­teil­lä mah­dol­li­sia muu­tok­sia jär­jes­tel­mään tai pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sek­si siir­tyä käyt­tä­mään uusiu­tu­vaa HVO läm­mi­ty­söl­jyä, Han­nu­la sum­maa.

Tämä direk­tii­vi ei ainoas­taan avaa ovia uusil­le tek­no­lo­gioil­le, vaan myös tar­jo­aa öljy­läm­mit­tä­jil­le kes­tä­vän tavan pysyä läm­pi­mä­nä tule­vai­suu­den ener­gia­mark­ki­noil­la.