Kera­va-Tuusu­lan paloa­se­ma läm­pi­ää uusiu­tu­val­la läm­mi­ty­söl­jyl­lä

Teks­ti Mar­ko Sir­viö

Kuvat Toni Deger­lund

Kera­van Ener­gian hal­lin­noi­ma kont­ti tuot­taa ener­gi­aa koko Kera­va-Tuusu­lan paloa­se­man läm­mit­tä­mi­seen. Pari vuot­ta sit­ten koh­tees­sa siir­ryt­tiin käyt­tä­mään uusiu­tu­vaa läm­mi­ty­söl­jyä. Uusiu­tu­vaan siir­ty­mi­ses­sä riit­ti­vät pie­net sää­döt ja lie­kin­tun­nis­ti­men vaih­to.


Läm­pö­kont­ti läm­mit­tää Kera­va-Tuusu­lan paloa­se­maa. Kon­tin omis­taa ja sitä hal­lin­noi Kera­van Ener­gia. Kon­tis­sa on 800 kW:n Vies­man­nin kat­ti­la ja 800 kW:n Oilo­nin pol­tin.

Kera­va-Tuusu­lan paloa­se­man pihal­la sil­miin osuu rus­kea kont­ti, joka lepää tuke­vas­ti kivi­pe­rus­tuk­sen pääl­lä. Kon­tin pää­dys­sä sei­so­vat tuke­van ja tur­val­li­sen oloi­set metal­li­por­taat, piip­pu nousee noin kym­me­nen met­rin kor­keu­teen. Anne­taan käyttö­päällikkö Tho­mas Back­ma­nin Kera­van Ener­gial­ta valot­taa tar­kem­min, mis­tä onkaan kyse. 

– Tämä on läm­pö­kont­ti, joka läm­mit­tää Kera­va-Tuusu­lan paloa­se­maa. Kon­tin omis­taa ja sitä hal­lin­noi Kera­van Ener­gia. Kont­ti on siis pie­ni läm­pö­kes­kus, jon­ka toi­ses­sa pääs­sä sijait­see 15 kuu­tion öljy­säi­liö, Tho­mas Back­man esit­te­lee.

Kont­ti tuot­taa ener­gi­aa koko Kera­va-Tuusu­lan paloa­se­man läm­mit­tä­mi­seen, mikä ei ole­kaan aivan pie­ni teh­tä­vä. Kiin­teis­tö on suu­ri, ja ener­gi­aa kuluu eten­kin tal­viai­ka­na, kun paloau­tot läh­te­vät ja palaa­vat häly­tys­teh­tä­vis­tä iso­jen ovien kaut­ta. 

– Kon­tin toi­ses­sa pääs­sä on 800 kW:n Vies­man­nin kat­ti­la ja 800 kW:n Oilo­nin pol­tin. Tämä koko­nai­suus tuot­taa ihan muka­vas­ti ener­gi­aa lai­tok­sen tar­pei­siin, Back­man ker­too kon­tin varus­te­lus­ta.

Kont­tia lähem­min tar­kas­tel­les­sa näem­me täyt­töyh­teen, jon­ka kaut­ta tapah­tuu säi­liön täyt­tä­mi­nen läm­mi­ty­söl­jyl­lä. Samas­sa koh­das­sa sijait­see öljy­ne­ro­tus­kai­vo, jon­ka alla on kiin­teä säi­liö. Jos sat­tui­si käy­mään öljy­va­hin­ko, öljyt valui­si­vat kai­voon – ja pysyi­si­vät siel­lä.

Tho­mas Back­ma­nin mukaan täyt­tö sujuu yksin­ker­tai­ses­ti ja tur­val­li­ses­ti.

– Meil­le läm­mi­ty­söl­jyä toi­mit­ta­van Nes­teen rek­ka peruut­taa pai­kal­le, ottaa let­kun­sa, ottaa cam­lock-liit­ti­men irti ja kyt­kee let­kun sii­hen kiin­ni. Auton pum­pul­la pum­pa­taan säi­li­öön tava­raa.

Tho­mas Back­ma­nin vies­ti on sel­keä: ympä­ris­tö­myön­tei­syys ja tehok­kuus voi­vat kul­kea käsi kädes­sä.

Kera­va-Tuusu­lan paloa­se­ma vihit­tiin käyt­töön alku­vuo­des­ta 2018, ja alus­ta asti kiin­teis­töön on tuot­ta­nut läm­pöä kont­ti. Ensim­mäi­si­nä vuo­si­na käy­tet­tiin perin­teis­tä läm­mi­ty­söl­jyä, mut­ta pari vuot­ta sit­ten koh­tees­sa siir­ryt­tiin käyt­tä­mään Nes­te MY Uusiu­tu­vaa Polt­to­öl­jyä.

Uusiu­tu­vaan siir­ty­mi­sen myö­tä uudeh­koa pol­tin­ta ei tar­vin­nut vaih­taa, vaan pie­net sää­döt ja lie­kin­tun­nis­ti­men vaih­to riit­ti­vät. Hyvin yksin­ker­tai­nen hom­ma kai­ken kaik­ki­aan, Back­man luon­neh­tii.

– Ammat­ti­mie­hel­lä kes­tää vain noin tun­nin ver­ran, että hom­ma pelaa.

Kera­van Ener­gian lämmitys­kontti toi­mii hyvin ja tuot­taa läm­pöä mel­ko vähäi­sil­lä huol­to­toi­men­pi­teil­lä. Pol­tin sää­de­tään vuo­sit­tain ja samal­la var­mis­te­taan, että hap­pea on tar­peek­si eikä häkää tai NOx-pääs­tö­jä syn­ny.

– Aiem­min nuo­hous teh­tiin kah­den vuo­den välein. Nyt tark­kail­laan, tar­vi­taan­ko nuo­hous­ta, kun käy­te­tään uusiu­tu­vaa läm­mi­ty­söl­jyä.

Öljy­läm­mi­tys­kat­ti­las­sa uusiu­tu­van polt­to­öl­jyn käyt­tä­mi­nen on nopea ja teho­kas kei­no pie­nen­tää läm­mi­tyk­sen hii­li­ja­lan­jäl­keä. Tho­mas Back­man sanoo uusiu­tu­van tuot­teen kal­tai­sen ympä­ris­tö­myön­tei­sen rat­kai­sun ole­van tätä päi­vää ja tule­vai­suut­ta, kun pääs­töis­tä halu­taan pääs­tä eroon.

– Siir­ryim­me koh­tees­sa uusiu­tu­van käyt­töön ympä­ris­töä aja­tel­len. Kyl­lä tätä mui­den­kin aina­kin kokeil­la kan­nat­taa. Jos nokeen­tu­mi­nen lop­puu, jo sii­nä sääs­tää nopeas­ti ja pal­jon. Ei tar­vit­se olla kuin pie­ni noki­kerros, niin läm­pö ei siir­ry samal­la taval­la.  

Uusiu­tu­va läm­mi­ty­söl­jy on hyvä valin­ta myös kodin­läm­mit­tä­jäl­le

Uusiu­tu­va läm­mi­ty­söl­jy on uusiu­tu­vis­ta raa­ka-aineis­ta – jät­teis­tä ja täh­teis­tä – val­mis­tet­tu polt­to­öl­jy, joka sopii sekä läm­mi­tys- että moottori­käyttöön. Uusiu­tu­va palaa puh­taas­ti ja säi­lyy kuten nor­maa­li polt­to­öl­jy.

Öljy­läm­mit­tä­jäl­le uusiu­tu­vaan siir­ty­mi­nen voi tar­koit­taa läm­mi­tys­lait­teis­ton tar­kis­tuk­sia ja pie­niä tek­ni­siä muu­tok­sia. Ne on jär­ke­vää ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta teh­dä nor­maa­lin huol­lon yhtey­des­sä. Muu­tos­töi­hin pereh­ty­nei­tä val­tuu­tet­tu­ja huol­to­liik­kei­tä on help­po hakea Ley.fi-sivuston ura­koit­si­ja­haus­ta. Päte­vöi­ty­nyt ammat­ti­lai­nen tekee vaih­don käden kään­tees­sä viral­li­sen TS-14-suo­si­tuk­sen mukai­ses­ti.
Vaih­to uusiu­tu­vaan läm­mi­ty­söl­jyyn on help­poa. Öljy­läm­mit­tä­jä voi hyö­dyn­tää van­haa lait­teis­to­aan, eikä mitään suu­ria inves­toin­te­ja yleen­sä tar­vi­ta. Useim­mi­ten ainoa tar­vit­ta­va päi­vi­tys on öljy­polt­ti­men lie­ki­nil­mai­si­men vaih­to uuteen, kos­ka lie­kin aal­lon­pi­tuus on eri­lai­nen kuin taval­li­sel­la läm­mi­ty­söl­jyl­lä. Uusiu­tu­vaa tuo­tet­ta käyt­tä­mäl­lä öljy­läm­mit­tä­jä voi vähen­tää kasv­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jä noin 90 % polt­toai­neen koko elin­kaa­ren aika­na fos­sii­li­sen polt­to­öl­jyn käyt­töön ver­rat­tu­na. Uusiu­tu­va läm­mi­ty­söl­jy on pääs­tö­jen kan­nal­ta ehdot­to­man hyvä valin­ta myös sil­loin, kun käy­tös­sä on hybri­di­läm­mi­tys, jos­sa eri­lai­set läm­mi­tys­muo­dot toi­mi­vat rin­nak­kain. Esi­mer­kik­si suo­ra säh­kö­läm­mi­tys tuot­taa kes­ki­ko­koi­ses­sa oma­ko­ti­ta­los­sa vuo­des­sa lähes vii­si ker­taa suu­rem­mat CO2-pääs­töt kuin ilma­vesilämpöpumpun ja uusiu­tu­van lämmitys­öljyn yhdis­tel­mä. 


Kat­so videol­ta kuin­ka Tho­mas Back­man esit­te­lee Kera­va-Tuusu­lan paloa­se­man läm­mi­tys­rat­kai­sua.