Öljy on hyö­ty­suh­teel­taan kil­pai­lu­ky­kyi­nen läm­mön­läh­de

Teks­ti Hilk­ka Haa­ga

Kuvat Tomi Mäki

Läm­pöä taloon, mut­ta läm­pö­pum­pul­la, aurin­ko­ke­räi­mil­lä vai uusiu­tu­val­la lämmitys­öljyllä? Läm­mi­tyk­sen hyö­ty­suh­teen ver­tai­lu aut­taa pien­ta­loa­su­jaa arvioi­maan läm­mi­tyk­sen paras­ta hin­taa ja ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia vaih­tu­vis­sa olo­suh­teis­sa.

Eurol­la enem­män läm­pöä, kun jär­jes­tel­mä toi­mii

Hyö­ty­suh­teel­la tar­koi­te­taan läm­mi­tyk­ses­sä sitä, kuin­ka pal­jon läm­mi­tyk­seen kulu­te­tul­la ener­gial­la saa­daan ulos läm­pö­te­hoa. Eri läm­mön­läh­tei­tä tuo­te­taan ja ne vapaut­ta­vat läm­pöä eri tavoin. Esi­mer­kik­si säh­kö­läm­mi­tyk­sen hyö­ty­suh­de on noin 99 %, mut­ta säh­köä tuo­te­taan pal­jon hei­kom­mal­la hyö­ty­suh­teel­la ja suu­rel­la vaih­te­lul­la. Vesi­voi­man hyö­ty­suh­de on noin 85 %, ydin­voi­man vain noin 35 %. Tuu­li­voi­man tuot­to vaih­te­lee tyy­nen kelin nol­las­ta pro­sen­tis­ta noin 50 %:iin. Epä­var­muus säh­kön tuo­tan­nos­sa ja siir­ros­sa vai­kut­taa läm­mit­tä­jän mak­sa­maan hin­taan.

Sama mää­rä ener­gi­aa ei siis käyt­täy­dy samoin eri muo­dois­sa, mut­ta pien­ta­loa­su­ja ja var­sin­kin öljy­läm­mit­tä­jä voi vai­kut­taa omaan hyö­ty­suh­tee­seen­sa monin kei­noin. On hyvä erot­taa ener­gia­läh­tei­den erot sekä läm­mön­tuo­tan­to­ta­van eli lait­teen teo­reet­ti­nen hyö­ty­suh­de sekä val­lit­se­vien olo­suh­tei­den vai­ku­tus suo­ri­tus­ky­kyyn. 

Iäk­kääm­mät lait­teet menet­tä­vät teho­aan, ja usein uudem­mat lait­teet hyö­dyn­tä­vät kehit­ty­neem­pää tek­niik­kaa, jol­la hyö­ty­suh­de on suu­rem­pi. Uusim­mat kon­den­soi­vat öljy­kat­ti­lat yltä­vät jo lähes 100 pro­sen­tin tehok­kuu­teen. Van­hem­man­kin öljy­läm­mi­tys­jär­jes­tel­män hyö­ty­suh­det­ta voi paran­taa jopa 90–95 pro­sent­tiin näil­lä Läm­möl­lä-leh­des­sä jo tutuk­si tul­leil­la ylei­sil­lä säätö‑, huol­to- ja yllä­pi­to-ohjeil­la:

1. Tar­kis­ta öljy­säi­liö. Öljy palaa puh­taam­min ja tehok­kaammin, kun sii­hen ei sekoi­tu yli­mää­räis­tä kos­teut­ta tai sedi­ment­tiä.

2. Anna ammat­ti­lai­sen puh­dis­taa kat­ti­lan ja put­kis­ton sisä­pin­nat aika ajoin.

3. Tar­kis­ta ja päi­vi­tä ter­mos­taa­tit sekä sää­dä sisä­läm­pö­ti­la sää­olo­suh­tei­den eli todel­li­sen tar­peen mukaan.

4. Tar­kis­ta ja huol­la­ta kierto­vesipumput sekä ilmaa läm­pö­pat­te­rit opti­maa­li­sen toi­min­nan takaa­mi­sek­si.


Öljy pitää pin­tan­sa, ja uusiu­tu­va palaa puh­taam­min

Suo­mes­sa käy­tet­tä­vä läm­mi­ty­söl­jy on ollut jo pit­kään riki­tön­tä ja vähä­pääs­töis­tä, ja jo parin vuo­den ajan mark­ki­noil­la on ollut tar­jol­la 100-pro­sent­ti­ses­ti jät­teis­tä ja täh­teis­tä teh­tyä uusiu­tu­vaa läm­mi­ty­söl­jyä. Nämä uudet uusiu­tu­vat läm­mi­ty­söl­jyt eivät sisäl­lä perin­tei­siä epä­puh­tauk­sia tai hait­ta-ainei­ta, jol­loin kat­ti­la ei nokeen­nu eikä hyö­ty­suh­de heik­ke­ne. Tämä taas pie­nen­tää polt­toai­neen kulu­tus­ta ja näkyy öljy­ti­laus­ten har­ve­ne­mi­se­na, mikä on sel­vää sääs­töä, vaik­ka uusiu­tu­van lit­ra­hin­ta oli­si­kin kal­liim­pi perin­tei­seen ver­rat­tu­na.

Yhä parem­paan tulok­seen kuk­ka­ron ja ympä­ris­tön kan­nal­ta pää­see, kun huo­mioi koko raken­nuk­sen läm­mi­tys­tar­peen. Mil­lä tahan­sa ener­gia­läh­teel­lä läm­mi­tet­tä­vän raken­nuk­sen ener­gia­te­hok­kuus kär­sii, jos itse asuin­ra­ken­nus pääs­tää läm­pöä hara­koil­le. Vaik­ka ener­gia­re­mont­ti mak­saa­kin, energia­pihi raken­nus sääs­tää vuo­sien saa­tos­sa sijoi­te­tun rahan takai­sin. Hyvä alku on kat­soa eris­te­asiat kun­toon niin kat­ti­las­sa, put­kis­sa, katos­sa kuin sei­nis­sä. 

Kan­nat­taa myös muis­taa, että läm­mi­tys­ta­van vaih­to on inves­toin­ti, joka kan­nat­taa hyö­dyn­tää vas­ta, kun nyky­jär­jes­tel­mä on elin­kaa­ren­sa lopus­sa. Resurs­si­vii­saut­ta on se, että käyt­tö­kel­pois­ta jär­jes­tel­mää ja sen val­mis­ta­mi­seen ker­taal­leen käy­tet­ty­jä mate­ri­aa­le­ja ja työ­tä ei hei­te­tä huk­kaan!

Auto­ma­tiik­ka hybri­di­läm­mit­tä­jän apu­na olo­suh­tei­den vaih­tues­sa

Hybri­di­läm­mit­tä­jäl­le ilma-vesi­läm­pö­pum­pun suo­ri­tus­ky­ky eri olo­suh­teis­sa on jo tut­tua tie­toa. Hyö­ty­suh­de on parem­pi läm­pi­mäl­lä sääl­lä, kovil­la pak­ka­sil­la hei­kom­pi. 

Ilma-vesi­läm­pö­pump­pu tuot­taa noin 2–4 kilowat­ti­tun­tia läm­pöä käyt­tä­mään­sä sähkökilowatti­tuntia koh­ti. Moni val­mis­ta­ja onkin tuo­nut mark­ki­noil­le eri­lai­sia auto­maat­ti­sia jär­jes­tel­miä, joil­la voi ohja­ta lämmitys­järjestelmän ter­mos­taat­te­ja, pol­tin­ta tai ilma-vesi­läm­pö­pum­pun toi­min­taa. 

Koti­au­to­maa­tiol­la voi sääs­tää jopa yli 30 % kodin kokonais­energiankulutuksesta jo pie­nil­lä sää­döil­lä, kuten kotona/poissa ‑toi­min­nol­la sekä sää­tä­mäl­lä eri huo­nei­den läm­pö­ti­lan tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sek­si. Mikä­li valit­tu auto­maa­tio­jär­jes­tel­mä pys­tyy sää­tä­mään lisäk­si lämmitys­verkoston vir­taa­maa ja tasa­pai­noa, sääs­tö voi olla vie­lä­kin suu­rem­pi. Jär­jes­tel­män voi ohjel­moi­da sovel­luk­sen kaut­ta kyt­ke­mään toi­vo­tun läm­mi­tys­ta­van pääl­le tai pois sen het­ki­sen säh­kön hin­nan tai ulko­läm­pö­ti­lan perus­teel­la. Näin öljyl­lä läm­mit­tä­mäl­lä voi hel­pos­ti vält­tyä säh­kön hin­ta­pii­kil­tä.

Resurs­si­vii­saut­ta on pitää kun­nos­sa nykyi­nen jär­jes­tel­mä ja hyö­dyn­tää se elin­kaa­ren­sa lop­puun saak­ka.

Onpa tänä syk­sy­nä jul­ki­suu­des­sa väläy­tel­ty myös kulut­ta­jae­ner­gian saan­nin kat­kai­sua kei­no­na kriit­tis­ten toi­min­to­jen ener­gian­saan­nin var­mis­ta­mi­sek­si. Näin öljy­läm­mi­tys toi­mii myös huol­to­var­muu­den näkö­kul­mas­ta vaih­toeh­toi­se­na läm­mön­läh­tee­nä poik­keus­ti­lan­teis­sa. 

Link­ki­vink­ki

https://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/

Moti­van jul­kai­se­mal­la läm­mi­tys­ta­po­jen ver­tai­lu­las­ku­ril­la voit ver­ra­ta eri läm­mi­tys­ta­po­jen hyö­ty­suh­det­ta sekä lämmitys­järjestelmän inves­toin­nin ja käy­tön muo­dos­ta­mia vuo­si­kus­tan­nuk­sia.