Täyn­nä ole­va läm­mi­ty­söl­jy­säi­liö antaa var­muut­ta tule­vaan

Teks­ti Jan­ne Rau­ha­nen

Kuva St1 Oy

Vii­mei­sim­mät vuo­det ovat muo­kan­neet ener­gia­mark­ki­noi­ta rajus­ti, ja tämä näkyy kon­kreet­ti­ses­ti myös kulut­ta­jan lom­pa­kos­sa. Ukrai­nan sodan puh­jet­tua ener­gian hin­nat ovat olleet hyvin epä­va­kai­ta ja ensim­mäis­tä ker­taa pit­kiin aikoi­hin on jou­dut­tu miet­ti­mään myös ener­gian saa­ta­vuut­ta. Kulu­nut leu­to tal­vi ja Euroo­pan täy­det kaa­su­va­ras­tot kui­ten­kin mah­dol­lis­ti­vat sen, että ener­gian saa­ta­vuus pysyi ylei­ses­ti ottaen hyväl­lä tasol­la. 

Nyt kul­jem­me koh­ti läm­pi­mäm­pää vuo­den­ai­kaa, mut­ta seu­raa­va tal­vi tulee taas. On toden­nä­köis­tä, että koh­taam­me epä­va­kaat ener­gia­mark­ki­nat myös ensi tal­ve­na. Tämän vuok­si kulut­ta­jan on tär­keä poh­tia etu­kä­teen, miten mini­moi­da oma hin­ta­ris­kin­sä ja toi­saal­ta myös var­mis­taa ener­gian saa­ta­vuus. Läm­mi­ty­söl­jyä käyt­tä­vän koti­ta­lou­den kan­nat­taa huo­leh­tia säi­liöt täy­teen jo hyvis­sä ajoin. Myös vaih­toeh­toi­sia läm­mi­tys­muo­to­ja on suo­si­tel­ta­vaa har­ki­ta: hybri­di­tek­niik­ka on koti­ta­lous­läm­mit­tä­jäl­le erin­omai­nen vaih­toeh­to.

Esi­mer­kik­si aurin­ko­pa­nee­lit, perin­tei­nen tak­ka, ilma­läm­pö­pump­pu tai säh­kö­läm­mi­tys yhdes­sä läm­mi­ty­söl­jyn kans­sa anta­vat peli­va­raa ja var­muut­ta myös tule­va­na tal­ve­na. Lisäk­si kulut­ta­jan kan­nat­taa huo­mioi­da, että ylei­ses­ti tal­vel­la kesä­laa­tuis­ten läm­mi­ty­söl­jy­tuot­tei­den saa­ta­vuus on tal­vi­laa­tui­sia parem­pi. Näin ollen, läm­mi­ty­söl­jyn käyt­tä­jä voi miet­tiä, että sopi­si­ko omiin käyt­tö­tar­pei­siin kesä­laa­tui­sen läm­mi­ty­söl­jyn hyö­dyn­tä­mi­nen myös tal­vel­la. Vaik­ka ener­gian­hin­nan voi­ma­kas vaih­te­lu tulee mitä toden­nä­köi­sim­min jat­ku­maan, on läm­mi­ty­söl­jyä käyt­tä­vien kulut­ta­jien ase­ma suh­teel­li­sen tur­val­li­nen. Läm­mi­ty­söl­jyn käyt­tä­jät voi­vat itse vai­kut­taa öljyn han­kin­ta-ajan­koh­taan. Täyn­nä ole­va öljy­säi­liö antaa var­muut­ta tule­vaan. Kun tähän yhdis­te­tään vie­lä vaih­toeh­toi­nen ener­gia­muo­to läm­mi­ty­söl­jyn rin­nal­le, on koti­ta­lous­läm­mit­tä­jäl­lä hyvät val­miu­det men­täes­sä koh­ti tule­vaa tal­vea. 

Vaik­ka ener­gia­mark­ki­nat elä­vät­kin voi­mak­kaas­ti, ja moni asia pai­not­tuu täl­lä het­kel­lä nimen­omai­ses­ti ener­gian hin­taan, on tär­keä tie­dos­taa, että tais­te­lu ilmas­ton­muu­tos­ta koh­taan ei ole kadon­nut. Tule­vai­suut­ta aja­tel­len uusien ener­gia­muo­to­jen kehit­tä­mi­seen panos­ta­mi­nen on ensi­si­jai­sen tär­ke­ää – tar­vi­taan lisää inno­vaa­tioi­ta, uusiu­tu­via rat­kai­su­ja ja koti­mai­sia vaih­toeh­to­ja. Power-to-X-tek­no­lo­giat (P2X) tuot­ta­vat uusiu­tu­via syn­teet­ti­siä polt­toai­nei­ta (säh­kö­polt­toai­nei­ta) käyt­täen raa­ka-ainei­na eri teol­li­suu­de­na­lo­jen hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä sekä uusiu­tu­val­la säh­köl­lä tuo­tet­tua vih­re­ää vetyä. Ne ovat kei­no muut­taa uusiu­tu­van säh­kön, kuten tuu­li­voi­man, ener­gia hel­pom­min varas­toi­ta­vak­si ja tar­peen mukaan hyö­dyn­net­tä­väk­si tuot­teek­si, kuten meta­no­lik­si. P2X-tek­no­lo­giat ovat skaa­lau­tu­vim­pia tek­no­lo­gioi­ta, joil­la voi­daan tuo­da vaih­toeh­toi­sia polt­toai­nei­ta kor­vaa­maan fos­sii­li­sia polt­toai­nei­ta. Syn­teet­tis­ten polt­toai­nei­den ohel­la St1 on vah­vas­ti muka­na kehit­tä­mäs­sä myös­lan­nas­ta teh­tyä bio­kaa­sua, uusiu­tu­vaa die­se­liä ja polt­to­öl­jyä sekä tuu­li­voi­maa.

JAN­NE RAU­HA­NEN, YRI­TYS­MYYN­TI, OSAS­TO­PÄÄL­LIK­KÖ, ST1 OY