HVO-läm­mi­ty­söl­jyyn vaih­ta­mi­nen on help­po ja kus­tan­nus­te­ho­kas ympä­ris­tö­te­ko

Teks­ti Timo Man­sik­ka-Aho

Ener­giayh­tiö St1 vas­taa niin kehit­ty­viin asia­kas­tar­pei­siin kuin yhteis­kun­nan ympä­ris­tö­ta­voit­tei­siin otta­mal­la mah­dol­li­sim­man proak­tii­vi­sen roo­lin uusien polt­to­öl­jy­jen kehit­tä­jä­nä. Läm­pö­puis­ton yri­tys­myyn­nin­ve­tä­jä Aki Toi­vio ja joh­ta­ja Mar­kus Lundgrén esit­te­li­vät huh­ti­kuus­sa jär­jes­te­tyil­lä Läm­mi­tys­tek­niik­ka­päi­vil­lä uuden HVO-polt­to­öl­jyn, joka jael­laan Hami­nan ja Vaa­san ter­mi­naa­leis­ta lop­pua­siak­kail­le ympä­ri Suo­mea.

Uusiu­tu­va St1 HVO, joka vähen­tää käyt­tä­jän­sä pääs­tö­jä jopa 90 % ver­rat­tu­na fos­sii­li­seen polt­to­öl­jyyn, vas­taa kaik­kiin nii­hin odo­tuk­siin, joi­ta tämän päi­vän öljy­läm­mit­tä­jä – poliit­ti­sis­ta päät­tä­jis­tä puhu­mat­ta­kaan – polt­to­öl­jyl­le aset­taa.

HVO-läm­mi­ty­söl­jy mah­dol­lis­taa talon läm­mit­tä­mi­sen öljy­kat­ti­lal­la, vaik­ka fos­sii­li­sis­ta polt­toai­neis­ta on tar­koi­tus luo­pua jo lähi­tu­le­vai­suu­des­sa. Ei siis mikään ihme, että kysyn­tä uusiu­tu­vaa polt­to­öl­jy­vaih­toeh­toa koh­taan on kevään aika­na vil­kas­tu­nut. Mar­kus Lundgrén koros­taa, että vaik­ka saa­ta­vuus on hyvä ja toi­mi­tusa­jat kil­pai­lu­ky­kyi­siä, on varau­dut­ta­va eri­kois­tuot­teen saa­ta­vuu­teen ja huo­mioi­ta­va pai­kal­li­set erot.

– Suo­mes­sa on edel­leen noin 120 000 taloa, jois­sa öljy­läm­mi­tys on vähin­tään osa­na läm­mi­tys­jär­jes­tel­mää. Poliit­ti­set lin­jauk­set ja jake­lu­vel­voit­teet vai­kut­ta­vat myös uusiu­tu­vien polt­to­öl­jy­jen saa­ta­vuu­teen samoin kuin nii­den hin­noit­te­luun, mut­ta teem­me koko ajan töi­tä sen eteen, että myös HVO-läm­mi­ty­söl­jyä riit­täi­si kai­kil­le sitä halua­vil­le.

Läm­pö­puis­ton joh­ta­ja Mar­kus Lundgrén.

HVO Polt­to­öl­jyn saa­pu­mi­nen kesän alku­puo­lel­la myös Vaa­san ter­mi­naa­liin edis­tää St1:n logis­tis­ta pal­ve­lu­ky­kyä mer­kit­tä­väs­ti koko Suo­men alu­eel­la.

Aki Toi­vio ker­too, että uusiu­tu­vaan polt­to­öl­jyyn vaih­ta­mi­nen on help­po ja nopea toi­men­pi­de. HVO-läm­mi­ty­söl­jy sopii sel­lai­se­naan nykyi­siin läm­mi­tys­lait­tei­siin.

– Var­min­ta on kui­ten­kin käyt­tää van­ha polt­to­öl­jy mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti pois ennen kuin säi­liö täy­te­tään HVO:lla. Kos­ka HVO on huo­mat­ta­vas­ti perin­teis­tä polt­to­öl­jyä kevyem­pää, on myös lie­kin­tun­nis­tin hyvä sää­tää.

Suo­ma­lai­set vie­vät läm­mi­tys­tä kes­tä­väm­pään suun­taan

Suo­ma­lai­set toi­mi­jat ovat otta­neet paik­kan­sa koko toi­mia­lan edel­lä­kä­vi­jöi­nä. Tääl­lä kehi­te­tyt rat­kai­sut ovat vai­kut­ta­neet niin läm­mi­ty­söl­jy­jen kehit­ty­mi­seen entis­tä ener­gia­te­hok­kaam­mik­si ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­mik­si, kuin myös sii­hen, että öljyl­lä on edel­leen vah­va ase­ma koti­ta­louk­sien ja yri­tys­kiin­teis­tö­jen läm­mön­läh­tee­nä.

Läm­pö­puis­ton yri­tys­myyn­nin­ve­tä­jä Aki Toi­vio.

Aki Toi­vio lisä­si, että uudet tuot­teet on kehi­tet­ty kai­kil­le, jot­ka halua­vat pitää lait­teis­taan parem­paa huol­ta. Näin lait­tei­siin sijoi­tet­tu pää­oma saa­daan tuot­ta­maan parem­min, samal­la kun pääs­töt ja huol­to­kus­tan­nuk­set pie­ne­ne­vät tun­tu­vas­ti.

– Laa­tu, kus­tan­nuk­set, ympä­ris­tö, saa­ta­vuus ja arjen help­pous ovat kaik­ki iso­ja asioi­ta, joi­hin on pys­tyt­tä­vä vas­taa­maan. Laa­du­kas polt­to­öl­jy tuo van­hoi­hin lait­tei­siin teho­ja takai­sin. Se irrot­taa nokea lait­teis­ta ja saa palo­ta­pah­tu­man puh­taam­mak­si.

Sen lisäk­si, että öljy on edel­leen luo­tet­ta­va tapa läm­mit­tää, on sil­lä mer­kit­tä­vä roo­li huol­to­var­muu­den yllä­pi­tä­jä­nä ja pauk­ku­pak­kas­ten tal­tut­ta­ja­na. Hybri­di­läm­mi­tyk­sen yleis­tyes­sä ja moni­muo­tois­tues­sa öljyn roo­li ja mer­ki­tys muut­tuu, mut­ta sen tar­peel­li­suut­ta on tur­ha kysee­na­lais­taa. Kaik­ki Aki Toi­vion ja Mar­kus Lundgré­nin esit­te­le­mät hyö­dyt huo­mioi­den voi­daan­kin tode­ta, että mitä ylei­sem­mäk­si HVO-läm­mi­ty­söl­jyn käyt­tö tulee, sitä enem­män ihme­tyt­tää edel­li­sen hal­li­tuk­sen pää­tös ryh­tyä tuke­maan öljy­kat­ti­loi­den hävit­tä­mis­tä. Öljy-yhtiöi­den teh­des­sä koko arvo­ket­jun kat­ta­vaa työ­tä hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jen vähe­ne­mi­sen eteen poliit­ti­set lin­jauk­set vetä­vät mat­toa kon­kreet­tis­ten ympä­ris­tö­te­ko­jen alta.