Kausi­huol­to kan­nat­taa

Teks­ti Hilk­ka Haa­ga

Kuva Shut­ters­tock

Syk­sy ja kevät ovat omakoti­asujalle aktii­vis­ta aikaa. Syk­syl­lä on hyvä val­mis­tau­tua läm­mi­tys­kau­teen teke­mäl­lä lait­teis­to­jen huol­to­ja ja sää­tö­jä. Kevääl­lä kan­nat­taa miet­tiä talon ulko­puo­li­sia toi­men­pi­tei­tä ja pihan kun­nos­sa­pi­toa. 

Lait­tei­den vuo­si­huol­lot ja sää­tö­jen tar­kis­ta­mi­nen kuu­lu­vat läm­mi­tys­kau­teen val­mis­tau­tu­mi­seen. Uudeh­kon öljy­polt­ti­men huol­to­vä­li on joko 2 vuot­ta tai 5 000 öljy­lit­raa. Mil­loin sinul­la on seu­raa­van huol­lon aika?

Kat­ti­lan ja öljy­polt­ti­men puh­dis­ta­mi­nen 1–2 vuo­den välein pitää huo­len, ettei nokea ja mui­ta pala­mis­jät­tei­tä ker­ry tuli­pe­sän ja suut­ti­mien pin­noil­le. Puh­taat lait­teet mer­kit­se­vät puh­das­ta pala­mis­tu­los­ta, joten huol­lot tuo­vat hyö­tyä ener­gian­sääs­tö­nä ja lait­tei­den piden­ty­nee­nä käyt­töi­kä­nä.

Olet­ko miet­ti­nyt uusiu­tu­van läm­mi­ty­söl­jyn käyt­töä? Ehdot­to­man jär­ke­vää ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta on teh­dä lie­kin­tun­nis­ti­men vaih­to muun huol­lon yhtey­des­sä. Työ ei ole suu­ri, ja sääs­tät kus­tan­nuk­sis­sa, kun huol­to­lii­ke on val­miik­si pai­kal­la. Vaik­ka et oli­si­kaan heti tilaa­mas­sa uusiu­tu­vaa läm­mi­ty­söl­jyä, polt­ti­men lie­kin­tun­nis­ti­men vaih­ta­mi­sen jäl­keen olet val­mis siir­ty­mään pääs­töt­tö­mään tuot­tee­seen heti kun sinul­le sopii.

Öljy­läm­mit­tä­jäl­le tut­tu­ja toi­mia ovat öljyn mää­rän seu­raa­mi­nen ja säi­liön täyt­tö, mut­ta mil­loin itse säi­liö on tar­kas­tet­tu tai puh­dis­tet­tu? Omis­ta­ja vas­taa sii­tä, että öljy­säi­liö varus­tei­neen toi­mii kuten pitää. Vaik­ka säi­liö ei kuu­lui­si pakol­li­sen tar­kas­tuk­sen pii­riin, kan­nat­taa tar­kas­tus teet­tää 5–10 vuo­den välein. Oikea taho teke­mään säi­liö­tar­kas­tuk­sia ja ‑huol­to­ja on Tuke­sin hyväk­sy­mä huol­to­lii­ke. Muo­vis­ten maan­pääl­lis­ten säi­liöi­den tur­val­li­suus­kat­sel­muk­sen liit­teen TS‑7 mukai­ses­ti voi suo­rit­taa pol­tin­huol­ta­ja. On tär­keä muis­taa, että muo­vi­sia, jo ker­ran käy­tös­tä pois­tet­tu­ja sisä­säi­liöi­tä ei tur­val­li­suus­syis­tä kos­kaan tule asen­taa uudes­taan toi­seen öljy­läm­mi­tys­ta­loon!

Kur­kis­ta luuk­kui­hin

Usein heik­ko sisäil­man laa­tu joh­tuu puut­teel­li­ses­ta ilman­vaih­dos­ta. Pois­to- ja kor­vausil­ma­vent­tii­lien sää­tä­mi­nen sekä puh­dis­tus ros­kis­ta ja pölys­tä on suo­si­tel­ta­vaa teh­dä kah­des­ti vuo­des­sa, sekä syk­syi­sin että keväi­sin. Lisäk­si sekä sisäl­tä että pihal­ta voi löy­tyä mel­koi­nen mää­rä luuk­ku­ja, jot­ka pal­jas­ta­vat lisää tar­kis­tet­ta­vaa: salao­jien ja vie­mä­rei­den tar­kas­tus­kai­vot, ylä­poh­jan tar­kas­tus­luu­kut, jako­tu­kit käyt­tö­ve­del­le ja lattia­lämmitykselle ja niin edel­leen.   

1. Huol­la sään­nöl­li­ses­ti. Hyvä huol­to siir­tää kal­lii­ta kor­jauk­sia eteen­päin, ja huol­ta­mal­la koti pysyy kun­nos­sa sekä tur­val­li­se­na asua.

2. Kysy roh­keas­ti ammat­tia­pua, jos talo­tek­niik­ka mie­ti­tyt­tää. On edul­li­sem­paa kysyä apua ennak­koon kuin kor­ja­ta vahin­ko.

3. Varaa kalen­te­ris­ta päi­vä kausi­tar­kas­tuk­siin syk­syl­le ja kevääl­le. Jos ripot­te­lee teh­tä­viä ympä­ri vuo­den, jotain saat­taa jää­dä teke­mät­tä.

4. Tee ensin “pakol­li­set” talo­tek­ni­set tar­kas­tuk­set ja hem­mot­te­le sen jäl­keen itseä­si muka­vil­la puu­tar­ha­töil­lä naut­tien raik­kaas­ta ilmas­ta.

5. Ota syk­sy ren­nos­ti ja mie­ti huol­to­ja kausi­huol­to­päi­vä­nä!

Luku­vink­ki 

Kat­so öljy­läm­mit­tä­jän vuo­si­kel­lo Läm­möl­lä-leh­des­tä 2/2022