Läm­mi­ty­söl­jyn sameu­tu­mi­nen tal­vi­pak­ka­sil­la: syvä­su­kel­lus ongel­miin ja rat­kai­sui­hin

Teks­ti ja kuvat Toni Deger­lund

Tämän vuo­den Läm­mi­tys­tek­niik­ka­päi­vil­lä Tam­pe­reel­la nousi esiin vaka­va ongel­ma, joka kos­ket­taa monia suo­ma­lai­sia tal­viai­kaan: läm­mi­ty­söl­jyn sameu­tu­mi­nen kovil­la pak­ka­sil­la. Ammat­ti­lais­ten esi­tyk­set tar­jo­si­vat ohjei­ta läm­mi­ty­söl­jyn käyt­tä­jien koh­taa­miin tal­ven haas­tei­siin.

Vii­me tal­vi toi muka­naan poik­keuk­sel­li­sen kovia pak­ka­sia, eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Suo­mes­sa ja Lapis­sa, ja monet läm­mi­ty­söl­jyn käyt­tä­jät koh­ta­si­vat ongel­mia polt­toai­neen sameu­tu­mi­sen myö­tä. Pol­tin­huol­to Arto Nis­ka­la Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Arto Nis­ka­la ja Läm­mi­ty­se­ner­gia Yhdis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja Arto Han­nu­la tar­joa­vat syväl­lis­tä näke­mys­tä aihee­seen, joka vaa­tii tek­nis­tä ymmär­rys­tä ja proak­tii­vis­ta huol­toa.

Läm­mi­ty­söl­jyn sameu­tu­mi­sen meka­nis­mi

Läm­mi­ty­söl­jy alkaa sameu­tua, kun sen läm­pö­ti­la las­kee alle tie­tyn pis­teen, jol­loin öljyyn muo­dos­tuu para­fii­ni­ki­tei­tä. Nämä kiteet voi­vat tuk­kia polt­toai­ne­put­kia ja suo­dat­ti­mia, estäen öljyn nor­maa­lin vir­tauk­sen.

”Öljyn same­pis­te on teo­reet­ti­nen arvo, mut­ta käy­tän­nön olo­suh­teet, kuten put­kis­ton sijain­ti ja laa­tu, voi­vat vai­kut­taa sameu­den muo­dos­tu­mi­seen aiem­min”, Nis­ka­la tote­aa.

Läm­mi­ty­se­ner­gia Yhdis­tyk­sen Arto Han­nu­la avaa vas­taa­vas­ti, että kai­kil­la läm­mi­ty­söl­jyil­lä on niin sanot­tu same­pis­teen­sä.

”Same­pis­te tar­koit­taa tosi­aan alin­ta läm­pö­ti­laa, jos­sa öljyä voi säi­lyt­tää. Mikä­li läm­pö­ti­la las­kee alle same­pis­teen, alka­vat öljys­sä ole­vat para­fii­nit kitey­tyä kiin­teäk­si para­fii­nik­si, joka tuk­kii imu­put­ken ja/tai öljyn suo­dat­ti­men. Täl­löin pol­tin ei saa öljyä.”

”Kun säi­liö läm­pe­nee riit­tä­väs­ti same­pis­teen ylä­puo­lel­le, niin para­fii­ni liu­ke­nee takai­sin öljyyn ja se on taas käyt­tö­kel­pois­ta. Kul­le­kin öljy­laa­dul­le löy­tyy same­pis­te öljyn­toi­mit­ta­jan tuo­te­se­los­tees­ta”, Han­nu­la avaa.

Haas­tei­ta käy­tän­nön tilan­teis­sa: Arto Nis­ka­lan koke­muk­set

Arto Nis­ka­lan esi­tyk­ses­tä Läm­mi­tys­tek­niik­ka­päi­vil­lä kävi ilmi, että sameuson­gel­mat ovat ylei­siä eri­tyi­ses­ti van­hem­mis­sa jär­jes­tel­mis­sä, joi­den säi­liöt ja put­kis­tot eivät ole opti­maa­li­ses­ti suo­jat­tu­ja.

”Vii­me tal­ve­na koim­me usei­ta tilan­tei­ta, jois­sa asiak­kaam­me soit­ti­vat panii­kis­sa, kun läm­pö­ti­lat las­ki­vat nopeas­ti alle öljyn same­pis­teen.”

”Erääs­sä tapauk­ses­sa meil­le ehdo­tet­tiin, että kyl­mäs­sä ole­vaa öljy­säi­liö­tä alet­tai­siin eris­tä­mään ja läm­mit­tä­mään, mut­ta sanoin heti, että öljy­säi­liön tila­luo­ki­tuk­sen vuok­si tämä ei ole mah­dol­lis­ta”, Nis­ka­la ker­too.

Asian­tun­ti­jan näke­mys: Arto Han­nu­lan kom­men­tit

Läm­mi­ty­se­ner­gia Yhdis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja Arto Han­nu­la koros­taa enna­koin­nin mer­ki­tys­tä.

”Ongel­mien ehkäi­sy on aina hel­pom­paa ja kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa kuin nii­den kor­jaa­mi­nen jäl­ki­kä­teen”, Han­nu­la koros­taa.

”Suo­sit­te­lem­me, että öljy­läm­mi­tyk­sen käyt­tä­jät tar­kis­ta­vat säi­liön­sä ja put­kis­ton­sa kun­non jo ennen läm­mi­tys­kau­den alkua ja inves­toi­vat tar­vit­taes­sa parem­paan eris­tyk­seen.”

Rat­kai­su­ja ja toi­men­pi­tei­tä

1. Säi­liön ja put­kis­ton sijoit­te­lu ja suo­je­lu: Asian­tun­ti­jat suo­sit­te­le­vat säi­liöi­den sijoit­ta­mis­ta sisä­ti­loi­hin tai nii­den eris­tä­mis­tä, jos ulko­si­joi­tus on vält­tä­mä­tön.

2. Öljy­laa­dun valin­ta: Käyt­tä­mäl­lä tal­vi­laa­tua, joka on suun­ni­tel­tu kes­tä­mään alhai­sem­pia läm­pö­ti­lo­ja, voi­daan vähen­tää sameu­tu­mis­ris­kiä. Eri öljy­toi­mit­ta­jil­la ja ‑laa­duil­la on eri pak­ka­sen­kes­to­lu­ke­mat. Tämä kan­nat­taa sel­vit­tää öljyä tilat­ta­van yhtiön kaut­ta.

3. Huol­to ja yllä­pi­to: Sään­nöl­li­nen huol­to ja suo­dat­ti­mien vaih­to ovat kes­kei­siä toi­men­pi­tei­tä öljy­läm­mi­tys­jär­jes­tel­män toi­mi­vuu­den var­mis­ta­mi­sek­si.

Uudet tek­no­lo­giat: hybri­di­läm­mi­tyk­sen hyö­dyt

Hybri­di­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mät tar­joa­vat tehok­kaan rat­kai­sun kyl­me­ne­viin tal­viin. Monet koti­ta­lou­det, jot­ka ovat luo­pu­neet koko­naan öljy­läm­mi­tyk­ses­tä ja kor­van­neet sen ilma­ve­si­läm­pö­pum­pul­la, ovat koh­dan­neet haas­tei­ta kovil­la pak­ka­sil­la. Pel­kän ilma­ve­si­läm­pö­pum­pun teho ei usein rii­tä asun­non läm­mit­tä­mi­seen äärim­mäi­sis­sä olo­suh­teis­sa.

Hybri­di­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mäs­sä öljy­läm­mi­tys­tä ei ole kui­ten­kaan hylät­ty koko­naan, vaan se toi­mii ilma­ve­si­läm­pö­pum­pun rin­nal­la. Auto­ma­tiik­ka osaa myös vali­ta ener­gia­te­hok­kaim­man ja talou­del­li­sim­man vaih­toeh­don läm­mi­tyk­sel­le auto­maat­ti­ses­ti.

”Hybri­di­jär­jes­tel­mäs­sä kovien pak­kas­ten aikaan öljy­läm­mi­tys ote­taan pää­roo­liin, kun taas leu­dom­mil­la keleil­lä voi­daan luot­taa ilma­ve­si­läm­pö­pum­pun tehok­kuu­teen”, Han­nu­la selit­tää.

Läm­mit­tä­jä – enna­koi, varau­du ja hyö­dyn­nä hybri­di­läm­mi­tys­tä

Kun läm­pö­ti­lat las­ke­vat, on olen­nais­ta olla yhtey­des­sä asian­tun­te­viin ammat­ti­lai­siin ajois­sa, jot­ta mah­dol­li­set ongel­mat voi­daan rat­kais­ta ennen nii­den kriit­tis­tä vai­het­ta.

Hybri­di­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä tar­jo­aa moni­puo­li­sia etu­ja, yhdis­täen öljy­läm­mi­tyk­sen tehon ja ilma­ve­si­läm­pö­pum­pun ener­gia­te­hok­kuu­den. On tär­ke­ää muis­taa, että öljy­läm­mi­tys on edel­leen erit­täin teho­kas läm­mi­tys­vaih­toeh­to kovil­la pak­ka­sil­la, tar­jo­ten luo­tet­ta­vuut­ta ja jous­ta­vuut­ta suo­ma­lai­sil­le taloil­le.

Öljy­läm­mi­tyk­sen huol­to on luvan­va­rais­ta työ­tä! Var­mis­ta, että huol­to­liik­keel­lä on Tur­val­li­suus ja Kemi­kaa­li­vi­ras­ton (TUKES) toi­mi­lu­pa!

Luvan­va­rai­sen ura­koit­si­jan löy­dät hel­pos­ti ley.fi/urakoitsijahaku