Öljy­läm­mi­tyk­sen tule­vai­suus Iso-Bri­tan­nias­sa: haas­tei­ta ja uusiu­tu­via rat­kai­su­ja

Iso-Bri­tan­nia sei­soo mer­kit­tä­vän ener­gia­muu­tok­sen kyn­nyk­sel­lä. Vaik­ka maa on eron­nut Euroo­pan unio­nis­ta, se seu­raa edel­leen tii­viis­ti EU:n ener­gia­po­liit­ti­sia lin­jauk­sia.

Öljy­läm­mi­tyk­sen alal­la tämä tar­koit­taa siir­ty­mis­tä koh­ti uusiu­tu­via ener­gia­läh­tei­tä. OFTEC Ltd:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Paul Rose avaa haas­tei­ta ja mah­dol­li­suuk­sia, jot­ka kos­ket­ta­vat öljy­läm­mi­ty­sa­laa Iso-Bri­tan­nias­sa.

Paul Rosen taus­ta ja roo­li

Paul Rose on koke­nut insi­nöö­ri, joka on työs­ken­nel­lyt öljy­läm­mi­ty­sa­lal­la yli kak­si vuo­si­kym­men­tä. Hän toi­mii nykyi­sin OFTEC:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na, ammat­tiyh­dis­tyk­se­nä, joka edus­taa lai­te­val­mis­ta­jia koko Iso-Bri­tan­nias­sa ja Irlan­nis­sa. Rose on myös aktii­vi­ses­ti muka­na Euro­fuel-jär­jes­tön hal­li­tuk­ses­sa, edus­taen brit­ti­läi­siä ja irlan­ti­lai­sia jäse­niä. Rosen moni­puo­li­nen ura sisäl­tää mer­kit­tä­viä tek­ni­siä ja joh­to­teh­tä­viä, ja hän on ollut muka­na ohjaa­mas­sa alaa läpi mer­kit­tä­vien tek­no­lo­gis­ten ja poliit­tis­ten muu­tos­ten.

Siir­ty­mä fos­sii­li­sis­ta uusiu­tu­viin polt­toai­nei­siin

– Uusiu­tu­vien nes­te­mäis­ten polt­toai­nei­den käyt­töön­ot­to on ainoa vaih­toeh­to öljy­läm­mi­tyk­sel­le vuo­den 2050 jäl­keen, tote­aa Rose.

– Tämä siir­ty­mi­nen ei ole pel­käs­tään tek­no­lo­gi­nen tai ympä­ris­töl­li­nen vaa­ti­mus, vaan se kyt­key­tyy myös EU:n tiu­ken­tu­viin CO2-pääs­tö­vaa­ti­muk­siin, joi­ta Iso-Bri­tan­nia seu­raa tii­viis­ti.

Uusiu­tu­van läm­mi­ty­söl­jyn haas­teet ja mah­dol­li­suu­det

Vaik­ka Iso-Bri­tan­nia on teh­nyt omia tes­te­jään ja kokei­lu­ja uusiu­tu­van polt­toai­neen, kuten vety­kä­si­tel­lyn kas­viöl­jyn (HVO) kans­sa, haas­tee­na on uusiu­tu­van läm­mi­ty­söl­jyn saa­ta­vuus. Rose ker­too onnis­tu­neis­ta kent­tä­ko­keis­ta, jois­sa on muun­net­tu sato­ja koti­ta­louk­sia käyt­tä­mään 100 pro­sent­ti­ses­ti HVO:ta.

– Olem­me muut­ta­neet 150 kotia käyt­tä­mään 100 pro­sent­ti­ses­ti HVO:ta. Tämä antaa meil­le pal­jon luot­ta­mus­ta sii­hen, että tämä on suo­raan käyt­töön otet­ta­va polt­toai­ne, selit­tää Rose.

Ener­gia­te­hok­kuus ja hybri­di­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mät

Rose koros­taa myös ener­gia­te­hok­kuu­den ja hybri­di­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien mer­ki­tys­tä, jot­ka yhdis­tä­vät öljy­läm­mi­tyk­sen uusiu­tu­viin ener­gia­muo­toi­hin, kuten ilma­ve­si­läm­pö­pump­pui­hin ja aurin­koe­ner­gi­aan. Täl­lai­set jär­jes­tel­mät tar­joa­vat jous­ta­vuut­ta ja tehok­kuut­ta, mikä on elin­tär­ke­ää Iso-Bri­tan­nian van­has­sa ja vaih­te­le­vas­sa raken­nus­kan­nas­sa.

Kan­sal­li­sen ja euroop­pa­lai­sen poli­tii­kan mer­ki­tys

Iso-Bri­tan­nian ero EU:sta ei ole vähen­tä­nyt sen tar­vet­ta seu­ra­ta ja vai­kut­taa euroop­pa­lai­seen ener­gia­po­li­tiik­kaan, eri­tyi­ses­ti kun puhu­taan öljy­läm­mi­tyk­sen tule­vai­suu­des­ta. Rosen mukaan on tär­ke­ää, että Iso-Bri­tan­nia jat­kaa aktii­vis­ta vuo­ro­pu­he­lua sekä kan­sal­li­sel­la että euroop­pa­lai­sel­la tasol­la, jot­ta uusiu­tu­vat nes­te­mäi­set polt­toai­neet pysy­vät elin­kel­poi­se­na vaih­toeh­to­na.

– Mei­dän on var­mis­tet­ta­va, että lait­teis­to on val­mis, se on teho­kas­ta ja vähä­pääs­töis­tä. Lisäk­si et voi vähen­tää hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä, ellet ota ihmi­siä mukaan, koros­taa Rose.

Yhteen­ve­to

Paul Rosen näke­myk­set tar­joa­vat syväl­li­sen kat­sauk­sen sii­hen, miten Iso-Bri­tan­nia navi­goi öljy­läm­mi­tyk­sen haas­ta­vas­sa mai­se­mas­sa, samal­la kun maa­il­ma liik­kuu koh­ti uusiu­tu­via ener­gia­rat­kai­su­ja. Hänen koke­muk­sen­sa ja asian­tun­te­muk­sen­sa valot­ta­vat tär­kei­tä aspek­te­ja, jot­ka vai­kut­ta­vat sekä kan­sal­li­seen että kan­sain­vä­li­seen ener­gia­po­li­tiik­kaan tule­vi­na vuo­si­na.