Uusiu­tu­van polt­toai­neen val­lan­ku­mous: tule­vai­suu­den läm­mi­tys

Teks­ti Toni Deger­lund

Kes­kus­te­lut ympä­ris­tön kes­tä­vyy­des­tä ja ilmas­ton­muu­tok­sen vas­tai­sis­ta toi­mis­ta ovat nos­ta­neet esiin uusiu­tu­vat ener­gia­muo­dot. Yksi kiin­nos­ta­va näkö­kul­ma tähän kes­kus­te­luun liit­tyy uusiu­tu­vaan polt­toai­nee­seen, eri­tyi­ses­ti läm­mi­ty­söl­jyn kor­vaa­ja­na. Euro­fue­lin pre­si­dent­ti Ernst-Moritz Bel­lin­gen, alan asian­tun­ti­ja, pai­not­taa uusiu­tu­vien nes­te­mäis­ten polt­toai­nei­den mer­ki­tys­tä fos­sii­lis­ten kor­vaa­ji­na.

“Siir­ty­mi­nen uusiu­tu­viin nes­te­mäi­siin polt­toai­nei­siin on ainoa vaih­toeh­to öljy­läm­mi­tyk­sel­le vuo­den 2050 jäl­keen”, Bel­lin­gen tote­aa, vii­ta­ten EU:n tiu­ken­tu­viin CO2-pääs­tö­vaa­ti­muk­siin.

Tämä siir­ty­mä uusiu­tu­viin polt­toai­nei­siin on toteu­tet­ta­vis­sa ilman mer­kit­tä­viä inves­toin­te­ja, sil­lä nykyi­set öljy­kat­ti­lat voi­vat usein käyt­tää uusiu­tu­vaa polt­toai­net­ta pie­nin muu­tok­sin. Tek­no­lo­gia on kehit­ty­nyt hui­mas­ti: kon­dens­si­kat­ti­loi­den ansios­ta ener­gia­te­hok­kuus voi olla lähes 100 pro­sent­tia. Lisäk­si hybri­di­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mät, jot­ka yhdis­tä­vät öljy­läm­mi­tyk­sen esi­mer­kik­si ilma­ve­si­läm­pö­pump­pui­hin tai aurin­koe­ner­gi­aan, tar­joa­vat jous­ta­vuut­ta ja tehok­kuut­ta.

Bel­lin­gen koros­taa myös sosi­aa­li­sia ja talou­del­li­sia seik­ko­ja. Hän huo­maut­taa, että monis­sa maa­seu­dun suu­ris­sa talois­sa, eri­tyi­ses­ti Sak­sas­sa, läm­mi­ty­söl­jy on edel­leen kes­kei­ses­sä roo­lis­sa. Uusiu­tu­vien polt­toai­nei­den käyt­töön­ot­to mah­dol­lis­taa vai­heit­tai­sen siir­ty­män ilman kal­lis­ta remon­toin­tia.

Euro­fue­lin visio: fos­sii­lit­to­man läm­mi­tyk­sen puo­les­ta­pu­hu­ja

Euroop­pa­lai­nen kat­to­jär­jes­tö Euro­fuel edus­taa kan­sal­li­sia yhdis­tyk­siä ja toi­mi­joi­ta öljy­läm­mi­ty­sa­lal­la. Jär­jes­tö toi­mii jäsen­ten­sä ääne­nä Brys­se­lis­sä, aut­taen muo­vaa­maan tule­vai­suu­den läm­mi­tys­po­li­tiik­kaa. Euro­fue­lin teh­tä­vä­nä on vies­tiä uusiu­tu­vis­ta polt­toai­neis­ta ja hybri­di­läm­mi­tyk­ses­tä EU:n pää­tök­sen­te­ki­jöil­le. 

“Euro­fuel työs­ken­te­lee nes­te­mäis­ten tuot­tei­den etu­jen paris­sa Euroo­pas­sa”, Bel­lin­gen sel­ven­tää. 

Euro­fue­lin työ on eri­tyi­sen tär­ke­ää nykyi­ses­sä poliit­ti­ses­sa ilma­pii­ris­sä, jos­sa uusiu­tu­vien polt­toai­nei­den mer­ki­tys­tä läm­mi­tyk­ses­sä ei aina tun­nis­te­ta. Jär­jes­tön toi­min­ta kat­taa par­hai­den käy­tän­tö­jen jaka­mi­sen, kon­kreet­tis­ten esi­merk­kien esit­te­lyn ja jäsen­mai­den koke­mus­ten vaih­don. Tavoit­tee­na on saa­vut­taa EU:n aset­ta­ma hii­li­neut­raa­lius vuo­teen 2050 men­nes­sä.

Videol­la Euro­fue­lin pre­si­dent­ti Ernst-Moritz Bel­lin­gen jakaa näke­myk­si­ään öljy­läm­mi­tyk­sen tule­vai­suu­des­ta ja ker­too Euro­fue­lin mer­ki­tyk­ses­tä ener­gia­sek­to­rin kes­tä­vyy­den kan­nal­ta. 

Lop­pua­ja­tuk­set: koh­ti yhteis­tä tule­vai­suut­ta

Bel­lin­ge­nin mukaan CO2-pääs­töt­tö­myy­den saa­vut­ta­mi­nen vaa­tii avoi­muut­ta kaik­kia ener­gia­muo­to­ja koh­taan. 

“Mei­dän täy­tyy yhdis­tää kaik­ki ideat ja olla avoi­mia kai­kil­le ener­gian­läh­teil­le”, hän tote­aa. 

Euro­fue­lis­sa käy­dään arvo­kas­ta kes­kus­te­lua eri jäsen­mai­den välil­lä, etsien uusia rat­kai­su­ja ja tek­no­lo­gioi­ta, jot­ka edis­tä­vät uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen käyt­töä läm­mi­tyk­ses­sä. Tämä yhteis­työ ja tie­don­vaih­to ovat avai­na­se­mas­sa, kun pyri­tään löy­tä­mään tehok­kai­ta ja talou­del­li­sia rat­kai­su­ja fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den kor­vaa­mi­sek­si.

Bel­lin­gen koros­taa, että uusiu­tu­van läm­mi­ty­söl­jyn käyt­töön siir­ty­mi­nen on jär­ke­vä ja vält­tä­mä­tön askel koh­ti hii­li­neut­raa­lia tule­vai­suut­ta. Hän muis­tut­taa, että on tär­ke­ää olla sul­ke­mat­ta pois mitään vaih­toeh­to­ja, jot­ka voi­vat aut­taa saa­vut­ta­maan tämän tavoit­teen. Uusiu­tu­vat läm­mi­tys­rat­kai­sut, kuten uusiu­tu­va nes­te­mäi­nen läm­mi­ty­söl­jy ja hybri­di­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mät, tar­joa­vat mah­dol­li­suu­den yhdis­tää perin­tei­siä ja uusiu­tu­via ener­gia­läh­tei­tä taval­la, joka vähen­tää mer­kit­tä­väs­ti pääs­tö­jä samal­la kun tar­jo­taan luo­tet­ta­va ja talou­del­li­nen läm­mi­tys­vaih­toeh­to.

Tämän kes­kus­te­lun kes­kiös­sä on myös kulut­ta­jien roo­li ja hei­dän mah­dol­li­suu­ten­sa vai­kut­taa. Kulut­ta­jat voi­vat nyt vali­ta ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­piä vaih­toeh­to­ja ilman, että hei­dän tar­vit­see teh­dä suu­ria alkuin­ves­toin­te­ja tai remont­te­ja. Tämä mah­dol­lis­taa laa­jem­man siir­ty­mi­sen uusiu­tu­viin ener­gia­muo­toi­hin, mikä on vält­tä­mä­tön­tä ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa.

Bel­lin­ge­nin mukaan Euro­fue­lin ja sen jäsen­ten työ on kriit­ti­sen tär­ke­ää, jot­ta voi­daan var­mis­taa, että nes­te­mäi­set ener­gia­muo­dot, eri­tyi­ses­ti uusiu­tu­vat polt­toai­neet, tun­nus­te­taan ja ote­taan huo­mioon tule­vai­suu­den ener­gia­rat­kai­suis­sa. Tämä työ ei ole ainoas­taan tek­nis­tä tai talou­del­lis­ta vaan myös poliit­tis­ta, sil­lä se vaa­tii aktii­vis­ta vuo­ro­pu­he­lua ja yhteis­työ­tä pää­tök­sen­te­ki­jöi­den kans­sa.

Yhteen­ve­to

Uusiu­tu­van nes­te­mäi­sen läm­mi­ty­söl­jyn roo­li läm­mi­tyk­ses­sä on mer­kit­tä­vä askel koh­ti puh­taam­paa ja kes­tä­väm­pää tule­vai­suut­ta. Ernst-Moritz Bel­lin­ge­nin ja Euro­fue­lin työ koros­taa tär­ke­ää vies­tiä: mei­dän on hyö­dyn­net­tä­vä kaik­ki käy­tet­tä­vis­sä ole­vat tek­no­lo­giat ja ener­gia­muo­dot, jot­ta voim­me saa­vut­taa hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­teet. Uusiu­tu­van läm­mi­ty­söl­jyn ja hybri­di­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien edut osoit­ta­vat, että jär­ke­viä rat­kai­su­ja on ole­mas­sa ja ne voi­vat aut­taa mei­tä ete­ne­mään koh­ti tavoit­tei­tam­me, samal­la kun pide­tään huol­ta talou­den ja yksit­täis­ten kulut­ta­jien tar­peis­ta. Tämä on myös nopeam­pi tapa pääs­tä lähem­mäk­si hii­li­neut­raa­li­suus­ta­voi­tet­ta. Tämän dia­lo­gin ja yhteis­työn jat­ku­mi­nen on olen­nais­ta, jos haluam­me raken­taa kes­tä­väm­män maa­il­man tule­vil­le suku­pol­vil­le.